Uitspraak: Beroep op oneerlijk beding slaagt niet

Een consument heeft twee procedures gevoerd en claimt vergoeding van de kosten bij zijn rechtsbijstandsverzekeraar. De eerste procedure heeft betrekking op een voorgenomen verkoop van de woning en de tweede procedure om uitstel van een voorgenomen executieverkoop. De verzekeraar is van mening dat het gaat om procedures die met elkaar samenhangen.

In de polis van de verzekering staat dat wanneer conflicten met elkaar samenhangen dan wel dezelfde feiten als oorzaak hebben, de conflicten als 1 worden gezien. Dan is slechts eenmaal recht op het kostenmaximum.

De consument is van mening dat dit artikel in de polis onredelijk bezwarend is en dus vernietigbaar moet worden geacht. Daarnaast meent consument dat sprake is van twee losse, verschillende conflicten.

Beoordeling

De commissie oordeelt dat een kernbeding kan worden vernietigd indien het beding niet duidelijk en onbegrijpelijk is. Het kernbeding moet dan buiten toepassing blijven. De verzekeraar is het niet eens met het standpunt van de commissie. Zij vindt dat een kernbeding niet kan worden vernietigd als onduidelijkheden bestaan.

De commissie oordeelt dat in het artikel in de polis niet voldoende is omschreven wanneer conflicten geacht worden met elkaar samen te hangen. Zo kan door de consument niet worden ingeschat of sprake is van samenhang. Dit heeft tot gevolg dat consument niet kan inschatten wat de financiële gevolgen voor hem of haar zullen zijn.

Wanneer een beding onduidelijk en onbegrijpelijk is, betekent dit niet zonder meer dat de bepaling buiten toepassing moet blijven. Een beding is oneerlijk als het evenwicht tussen de rechten en plichten van verzekeraar en consument in het nadeel van de consument wordt verstoord. De verzekeraar besluit of sprake is van samenhangende conflicten.

Oordeel

De commissie meent dat het evenwicht is verstoord in nadeel van consment. Het kernbeding is daarnaast ook oneerlijk en onredelijk bezwarend en moet daarom buiten toepassing blijven. Het beperkt de verplichtingen van de verzekeraar om kosten te vergoeden. DAS heeft de claims van consument ten onrechte van de hand gewezen. De verzekeraar moet de consument nogmaals een kostenmaximum van 12.500 euro toekennen. Ook moet DAS alsnog de advocaatkosten vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant