Uitspraak: Consument kan eigen beslissingen niet aan de verzekeraar tegenwerpen

Consument is in 2000 en 2001 met verzekeraar een pensioenovereenkomst op beleggingsbasis aangegaan. De verzekeraar had een offerte opgesteld die door consument werd geaccepteerd. Bij een verondersteld jaarlijks rendement van 12 – 18,5% zou op 65-jarige leeftijd een kapitaal van 1.546.995 euro kunnen worden opgebouwd.

De pensionering van consument naderde. Op 6 juni 2017 is een indicatie opgave gedaan van het beschikbare kapitaal, een bedrag van 161.427 euro aan te kopen ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Het levenslang ouderdomspensioen per 1 september 2017 werd geprognotiseerd op een bedrag van 6.351,52 euro per jaar met een nabestaandenpensioen, na overlijden van consument, van 70% van dit bedrag.

Consument was het niet eens over de hoogte van het pensioen en zag af van de aankoop. Partijen konden het niet eens worden. Consument besloot het Kifid in te schakelen. Consument vordert een bedrag aan het verschil tussen de indertijd geprognotiseerde bedragen en het daadwerkelijk beschikbare kapitaal. Het zou gaan om een bedrag van 943.573 euro. Consument stelt dat verzekeraar toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de zorgplicht.

Verzekeraar heeft verweer gevoerd. Het is spijtig dat de aan te kopen pensioenuitkering tegenvalt. Dat heeft het maken ver verschillende marktomstandigheden op het moment van het uitbrengen van de offerten en op het moment van aankoop. In de destijds verstrekte offerten is in een blokje duidelijk vermeld dat geen sprake is van een garantie. De verzekeraar ziet geen reden tot compensatie.

De commissie stelt vast dat de verzekeraar in 2000 en 2001 scenario’s heeft uitgewerkt in offertes. In beide voorstellen heeft Verzekeraar nadrukkelijk vermeld dat de hoogte van het saldo op de pensioendatum afhankelijk is van het op de investeringen behaalde rendement en dat de verzekeringnemer zelf kiest hoe de premie wordt belegd. Daarnaast is consument meermaals gewezen op het financiële risico en lagere rendementen. Destijds heeft consument gekozen voor een hoog risicoprofiel.

Consument geeft aan dat hij zich gedurende de looptijd niet heeft laten bijstaan door een adviseur en volledig vertrouwde op de beleggingsexpertise van de verzekeraar. Daarom heeft hij ook niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt om op enig moment te switchen naar een minder risicovol fonds.

De vordering wordt afgewezen. Consument kon weten, aan de hand van de verstrekte informatie door de verzekeraar, dat hij door de overstap naar een pensioenregeling op basis van beleggingen afstand deed van zijn gegarandeerde aanspraken op een ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Consument wilde een hoger pensioen opbouwen. Dat dit uiteindelijk niet is gelukt, kan niet de verzekeraar worden tegengeworpen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant