Uitspraak: Consument niet tijdig gebruik gemaakt van bepaling in reglement van verzekeraar

Consument besloot in 2006 zijn pensioenaanspraken over te dragen naar verzekeraar. Omdat de pensioenregeling waar Consument aan deelnam een partnerpensioen op risicobasis kende, werd de waarde alleen aangewend voor het verzekeren van een levenslang ouderdomspensioen met bijbehorend wezenpensioen. Er is wel een extra diensttijd bepaald. Consument is op 15 maart 2011 aan het einde van zijn dienstverband gekomen en daarmee is ook een einde gekomen aan de collectieve pensioenregeling.

In artikel 17 lid 3 van het pensioenreglement is het volgende bepaald: ‘de gewezen deelnemer, die onmiddellijk voorafgaand aan het einde van het dienstverband een aanspraak op levenslang partnerpensioen van zijn of haar partner had, wordt geacht te hebben gekozen voor een gedeeltelijke uitruil van de vastgestelde premievrije aanspraak op levenslang ouderdomspensioen in een premievrije aanspraak op levenslang partnerpensioen ten behoeve van de partner (….) De gewezen deelnemer wordt geacht niet voor deze uitruil te hebben gekozen, indien de gewezen deelnemer en/of de partner van de gewezen deelnemer binnen een maand na de uitruil bij de pensioenuitvoerder per aangetekende brief bezwaar aantekent tegen de uitruil (…).”

Voor consument was deze uitruil voor het eerst zichtbaar in het Uniform Pensioenoverzicht dat de verzekeraar in 2012 toestuurde. De ex-partner heeft recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Tot de scheidingsdatum heeft de ex-partner recht op het partnerpensioen. Op 26 augustus 2015 is het huwelijk van consument geëindigd. In oktober van dat jaar doet consument navraag over de hoogte van de pensioenbedragen. Bij de overdracht in 2006 is een fout gemaakt. Er diende een geringe correctie plaats te vinden: het ouderdomspensioen werd met 248,24 euro verhoogd en het bijzonder partnerpensioen verlaagd met 620,60 euro.

Rekening houdend met deze correcties, was op het moment van scheiding was 8.322,38 euro aan ouderdomspensioen en 5.825,66 euro aan partnerpensioen opgebouwd. Bij het uitruilen bedroeg het ouderdomspensioen 10.562,64 euro.

Consument is het niet eens met de uitruil die heeft plaatsgevonden. Een uitruil was nooit zijn bedoeling geweest. Tussen partijen is geen overeenstemming ontstaan, waardoor consument besloot naar het Kifid te gaan. Consument vordert dat de uitruil ongedaan wordt gemaakt. Consument stelt zich op het standpunt dat de verzekeraar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn zorgplicht door zonder instemming van consument de uitruil te realiseren. Ook was consument niet op de hoogte dat binnen een maand bezwaar kon worden gemaakt.

De verzekeraar heeft verweer gevoerd. Er is geen reden om aan te nemen dat Consument de uitruil ten tijde van zijn uitdiensttreding niet zou hebben gewild. Daarnaast heeft consument ook geen bezwaar gemaakt nadat hij in 2012 het Uniform Pensioenoverzicht had ontvangen.

De verzekeraar heeft aangegeven wel een uitruil te willen terugdraaien, maar daaraan moet de ex-partner van consument meewerken. Haar aanspraak op het partnerpensioen zou dan namelijk op nihil uitkomen.

De verzekeraar mag niet afwijken van het pensioenreglement. De verzekeraar dient uitvoering te geven aan dat reglement. In het reglement is opgenomen dat voor een gewezen deelnemer, die voorafgaand aan het einde van het dienstverband een aanspraak op levenslang partnerpensioen ten behoeve van zijn of haar partner had, de uitruil wordt doorgevoerd, tenzij hier door betrokkenen binnen een maand na de uitruil schriftelijk bezwaar wordt aangetekend. Consument heeft hier niet tijdig gebruik van gemaakt. Echter, dit kan niet de verzekeraar worden tegengeworpen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant