Uitspraak: Gedaagde vangt bot bij verzekeraar en adviseur

Een aardappelteler heeft vijf hectare grond van gedaagde 1 (een bloemenkweker) gehuurd. Op deze grond teelt de aardappelteler pootgoed bestemd voor de teelt van pootaardappelen. Op het naastgelegen perceel teelde gedaagde 1 Zantedechia’s. Gedaagde 2 is een loonwerker die als ZZP’er werkzaamheden verrichtte voor gedaagde 1. Omdat het op 8 juli 2016 ’s ochtends niet voldoende regende om het bestrijdingsmiddel in de grond opgenomen te krijgen en het bestrijdingsmiddel niet te lang op de Zantedeschia’s mocht blijven zitten, heeft Gedaagde 1 besloten om de Zantedeschia’s die dag met slootwater te beregenen. Gedaagde 1 en Gedaagde 2 zijn vervolgens naar het perceel met Zantedeschia’s gegaan. Na het instellen van de beregeningsinstallatie zijn beide heren vertrokken. Doordat de wind is gaan draaien is dit slootwater niet alleen op de Zantedechia’s maar ook de pootaardappelen gekomen. Hierdoor zijn de pootaardappelen afgekeurd en in plaats van als pootaardappelen als consumptieaardappelen verkocht. De schade als gevolg van deze beregening wordt door een deskundige aangesteld door de aardappelteler geschat op € 182.595,03.

De aardappelteler heeft gedaagde 1 en gedaagde 2 aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. En vordert het schadebedrag van € 182.595,03 Gedaagde 1 en gedaagde 2 laten ook schade berekenen en komen respectievelijk met een schadeomvang van € 130.729 en € 61.214,58.

Beide heren hebben ook een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (hierna: AVB) lopen. Zij vorderen in beide in een vrijwaringszaak de verzekeraar te veroordelen tot betaling van hetgeen waartoe zij in de hoofdzaak worden veroordeeld.

In de derde vrijwaringszaak vordert gedaagde 1 zijn verzekeringsadviseur te veroordelen tot betaling van hetgeen waartoe hij in de hoofdzaak wordt veroordeeld. Volgens gedaagde 1 heeft zijn adviseur bij aansprakelijkheid van hemzelf bij de advisering niet gehandeld als een redelijk handelend en bekwaam tussenpersoon.

Hoofdzaak

De rechtbank stelt dat vaststaat dat gedaagde 1 en gedaagde 2 uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk zijn voor de schade van de aardappelteler: ‘’Het risico dat de wind zou aantrekken en oppervlakte water op de pootaardappelen terecht zou komen, welk risico zich ook heeft verwezenlijkt, hadden de gedaagden gegeven de windrichting en windkracht niet mogen nemen. Daarbij komt dat niet valt in te zien dat het in dit geval te bezwaarlijk zou zijn geweest om het beregeningsproces in de gaten te blijven houden.’’

Over de omvang van de schade worden partijen het niet eens. De rechtbank acht voorlichting nodig voor de bepaling van de omvang van de schade.

Vrijwaringszaak 1 en 2

De verzekeraar wees dekking van de schade van de hand. Volgens de verzekeraar zijn de pootaardappelen niet verontreinigd of vervuild door de beregening. De stoffelijke structuur van de aardappelen is immers niet veranderd en er heeft zich geen vervuilende stof aan de aardappelen gehecht. Dat op een deel van de pootaardappelen nevel van oppervlaktewater terecht is gekomen, heeft slechts tot afkeuring van de aardappelen geleid. Het verlies van de pootgoedstatus is aan te merken als zuivere vermogensschade, waarvoor de AVB geen dekking biedt.

De rechtbank gaat in dit verweer mee. Via de Haviltex-norm, die naar de bedoelingen van partijen bij het sluiten van een overeenkomst kijkt, wordt besloten dat de schade van de pootaardappelen niet onder de dekking van de verzekering valt.

Vrijwaringszaak 3

Ook de adviseur van gedaagde 1 hoeft de schade van de aardappelteler niet te betalen. Zijn adviseur heeft onvoldoende bestreden gesteld dat de geadviseerde AVB op zichzelf een voor gedaagde 1 passende aansprakelijkheidsverzekering is geweest.

Het vonnis is uitgesteld tot duidelijk is hoeveel de geleden schade van de aardappelteler bedraagt.

Lees hier de uitspraak

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar over de uitkering van uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant