Uitspraak: Nationale Nederlanden keert afkoopwaarde uit aan vader van de verzekeringnemer en schendt zorgplicht

In september 2000 heeft ING Bank een offerte opgesteld voor een Flexibel Spaarplan. Naar aanleiding hiervan heeft de vader van mevrouw E diezelfde dag nog een aanvraagformulier voor het Flexibel Spaarplan bij Nationale Nederlanden ondertekend. Daarbij heeft hij als verzekeringnemer de naam van mevrouw E vermeld. De premiebetaling geschiedt per automatische incasso vanaf het bankrekeningnummer van de vader.

Naam dochter is opgenomen als verzekeringnemer op polis, premie wordt betaald door haar vader

Op 25 september 2000 heeft Nationale Nederlanden een kopie van de polis gestuurd naar mevrouw E. Als verzekeringnemer staat de naam van mevrouw E vermeld en de einddatum is vastgesteld op 1 oktober 2015. Bijna drie jaar later, op 18 juli 2003, heeft de vader een verzoek ingediend bij ING Bank tot wijziging van de begunstiging. Hierop is vermeld dat de wettelijke vertegenwoordiger dient te tekenen. De vader heeft hier dan ook zijn handtekening gezet. In augustus 2003 heeft de vader echter nog een verzoek wijziging begunstiging ingediend. Ook deze wijziging heeft ING Bank doorgevoerd.

In 2008 heeft mevrouw E haar achternaam gewijzigd van haar vaders naam in E. De vader van meneer E bleek ernstig ziek te zijn en hij wilde daarom de levensverzekering van zijn dochter nog één jaar verlengen tot 1 oktober 2016. Omdat hij alles graag geregeld wilde hebben heeft hij Nationale Nederlanden gevraagd of het mogelijk is dat hij de tot de einddatum verschuldigde premie ineens te voldoen. Dit was niet mogelijk. Nationale Nederlanden heeft daarnaast aan mevrouw E laten weten dat het na het bereiken van de einddatum niet meer mogelijk is om de duur te verlengen.

Afkoopwaarde van levensverzekering van ruim € 22.000,- is op rekening van de vader gestort

Uiteindelijk heeft de vader een Oranje rekening geopend bij ING Bank om zo alsnog voor zijn dochter te kunnen sparen. Hij heeft bij Nationale Nederlanden een verzoek ingediend om de levensverzekering af te kopen. Het bedrag diende gestort te worden op rekening van de vader. De afkoopwaarde van de levensverzekering bedroeg op dat moment € 22.318,92. Op 9 november 2016 is mevrouw E 18 jaar geworden. Eén dag later is haar vader overleden. In het testament van de vader is een legaat opgenomen ten behoeve van mevrouw E. Dit betreft echter de polis bij Nationale Nederlanden die de vader bij leven al had opgeheven. Door slordigheden en fouten bij het beëindigen van deze polis heeft mevrouw E niet gekregen waar ze recht op had, aldus haar moeder. De moeder van mevrouw E stelt Nationale Nederlanden dan ook aansprakelijk.

Mevrouw E is een procedure gestart bij de rechtbank Rotterdam. Daar heeft zij een schadevergoeding gevorderd van Nationale Nederlanden van € 22.604,64. Volgens mevrouw E is Nationale Nederlanden tekort geschoten in de op haar rustende zorgplicht jegens haar als verzekeringnemer. Mevrouw E doet daarnaast een beroep op vernietiging van de afkoop. Mevrouw E stelt dat haar vader geen wettelijk vertegenwoordiger was van haar waardoor de afkoop van de verzekeringsovereenkomst vernietigbaar is.

Nationale Nederlanden: is geen rechtsgeldige verzekeringsovereenkomst tot stand gekomen

Nationale Nederlanden heeft vervolgens betwist dat er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen. Indien de vader van mevrouw E inderdaad niet vertegenwoordigingsbevoegd was, kan er ook geen rechtsgeldige verzekeringsovereenkomst tot stand zijn gekomen. Nu mevrouw E het bestaan van een rechtsgeldige verzekeringsovereenkomst juist aan haar vordering ten grondslag legt dient zijn gemotiveerd te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat deze tot stand is gekomen. Zij heeft daarom gesteld dat haar vader haar als zijn biologische dochter heeft erkend. Daardoor was haar vader onderhoudsplichtig. Ondanks dat mevrouw E tijdens het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst niet bij haar vader woonde was zij wel, samen met haar moeder, op de hoogte van deze verzekeringsovereenkomst. De rechter oordeelt dat er in dit geval rechtsgeldig een verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen omdat een volmacht ook stilzwijgend kan worden verleend.

Mevrouw E heeft gesteld dat de afkoop van de verzekeringsovereenkomst valt onder het bereik van artikel 1:345 lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek. Zij heeft een beroep gedaan op vernietiging van de afkoop nu er geen machtiging is verleend door de kantonrechter. Nationale Nederlanden stelt dat vernietiging niet mogelijk is. Een wettelijk vertegenwoordiger dient een machtiging van de kantonrechter te hebben om voor rekening van de minderjarige overeenkomsten aan te gaan, tenzij de handeling geld betreft. Nationale Nederlanden stelt dat het hier een handeling betreft die om geld gaat. De rechtbank is het hier niet mee eens. Het afkopen van de levensverzekering strekt ertoe over de aanspraak uit hoofde van die polis te beschikken. Deze handeling betreft geen geld.

Nationale Nederlanden schendt zorgplicht en moet schade van ruim € 22.000,- vergoeden

Mevrouw E heeft verder gesteld dat Nationale Nederlanden had moeten onderzoeken of de vader op het moment van het afkoopverzoek de wettelijk vertegenwoordiger van haar was. Nu zij dit niet hebben gedaan heeft Nationale Nederlanden haar zorgplicht geschonden, aldus mevrouw E. De rechtbank oordeelt dat de zorgplicht van Nationale Nederlanden in dit geval niet zo ver gaat dat zij verplicht was te onderzoeken of de vader bevoegd was om mevrouw E te vertegenwoordigen. Echter, ook bij een gerechtvaardigd vertrouwen van Nationale Nederlanden op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vader rust er een zorgplicht op Nationale Nederlanden.

Nationale Nederlanden was op de hoogte van de bescherming die aan de minderjarige toekomt en heeft de vader hierover ook bij brief geïnformeerd. Daarbij komt dat Nationale Nederlanden eind november 2015 op de hoogte was van de medische situatie van de vader. Door toch, zonder machtiging van de kantonrechter, de afkoopwaarde uit te keren op de rekening van de vader heeft Nationale Nederlanden de op haar rustende zorgplicht geschonden. Het aan mevrouw E toekomende bedrag viel door de afkoop namelijk in het vermogen van de vader en niet (meer) in het vermogen van mevrouw E. Nationale Nederlanden heeft hiermee het risico in het leven geroepen dat de afkoopwaarde in de nalatenschap van de vader zou verdwijnen. Nationale Nederlanden heeft haar zorgplicht geschonden en de rechtbank wijst daarom de vordering van mevrouw E van € 22.604,64 toe.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel recht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw verzekeraar of adviseur over uw verzekering? Of heeft u het idee dat de verzekeraar of tussenpersoon haar zorgplicht op andere wijze heeft geschonden? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen verzekeraars, banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant