Uitspraak: Verzekeraars zijn veroordeeld een bedrag van 1,3 miljoen aan coronaschade te voldoen

ID&T heeft 180 werknemers in dienst en organiseert grote evenementen. Deze organisatie is door de maatregelen zwaar getroffen. Vanaf 13 maart tot 1 september 2020 hebben alle evenementen geen doorgang kunnen vinden. In 2019 heeft de organisatie een omzet behaald van 108 miljoen euro. De onderneming heeft via haar dochterbedrijven aanspraak gemaakt op de NOW-noodsteun. Het gaat om een bedrag van meer dan een miljoen euro. ID&T heeft een verzekering bij bij NN, Amlin, Chubb en Reaal. De verzekeraars hebben zich beroepen op een zogenoemde coronaclausule. Zij hebben zelfs betwist of wel kon worden gesproken van een verzekering.

De verzekeringen liepen in de VS, nu het bedrijf eerder was overgenomen door een Amerikaans bedrijf. De Amerikaanse verzekering liep op 15 maart af. Het jaar daarvoor was een offerte opgevraagd voor verlenging van de verzekering. Tegelijkertijd was ook een assurantiebedrijf ingeschakeld die via een makelaar de risico’s op de assurantiebeurs aanbood. Hierop deed de NN een aanbod voor 25%, indien de antwoorden op vragen niet aan een dergelijke acceptatie in de weg zouden staan. NN zou de beslissende stem hebben met betrekking tot vraagstukken over schades, Chubb voor 15%, Amlin voor 10%, Reaal voor 5% en Avéro voor 25%. NN heeft later toegezegd 35% voor zijn rekening te nemen.

Eind januari heeft Chubb de makelaar op de hoogte gesteld dat schade vanaf 27 januari, veroorzaakt door een pandemie, niet verzekerd is. Het ging niet om de relatie met de evenementenverzekeraar, maar een andere klant. In februari doet Chubb de algemene mededeling dat het coronavirus is uitgesloten. Amlin geeft eind februari aan dat besmettelijke ziekten op nieuwe polissen worden uitgesloten. Later volgen NN en Reaal ook.

ID&T heeft op 4 maart laten weten de polis af te willen sluiten. De assurantiepersoon heeft het bericht aan de makelaar doorgestuurd. De polis wordt gereedgemaakt voor acceptatie, maar Avéro heeft zich teruggetrokken. NN geeft aan dat op de polis met ID&T geen corona-uitsluiting van toepassing is; Reaal volgt NN. Chubb beroept zich wel op de corona-uitsluiting.

De advocaat van ID&T heeft middels een brief aan de verzekeraars gevraagd of een verzekering tot stand is gekomen, nu de Amerikaanse verzekering op 15 maart zou aflopen. De betrokken verzekeraars hebben dit bevestigd, maar Avéro en Chubb hebben nogmaals gewezen op de uitsluiting van corona-schade. Reaal heeft de dekking niet geaccepteerd, omdat de offerte niet binnen een redelijke termijn is aanvaard.

De overgebleven verzekeraars (4) hebben nagelaten de verzekering te accorderen, met uitzondering van Chubb. Amlin heeft aangegeven mee te willen tekenen als epidemische en besmettelijke ziekten worden uitgesloten. De Amerikaanse verzekering biedt geen dekking. ID&T vertrouwt de zaak niet en besluit de Amerikaanse verzekering te verlengen.

ID&T besluit een bedrijf in te schakelen om de schade vast te stellen. Het gaat om ruim anderhalf miljoen voor de periode tot 1 juni en € 10 miljoen voor de periode van juni tot september. ID&T besluit ruim € 8 miljoen te vorderen als voorschot op een definitieve uitkering van schade. ID&T heeft de vordering later fors verhoogd.

Is er een verzekering tot stand gekomen? Volgens verzekeraars is geen verzekering tot stand gekomen. Degene die het voorstel namens ID&T heeft aanvaard zou daartoe niet bevoegd zijn. Het eerste aanbod is op 4 maart gedaan, toen bestond er nog geen wilsovereenstemming over de premie en het verzekerde bedrag. Uit het gedrag van ID&T kan worden afgeleid dat zij geen verzekering wilde sluiten die coronaschade zou uitsluiten. Daarom is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

De rechter is het niet eens met de stellingen van de verzekeraars. Er kan niet alleen worden gekeken naar artikel 6:217 BW. Uit verklaringen en gedragingen van partijen over en weer mag worden begrepen dat een verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Is het aannemelijk dat er geen uitsluitingsclausule overeen is gekomen? Er is gesproken over een uitsluiting in januari en februari. Niet mag worden verwacht dat ID&T hebben ingestemd met die uitsluiting. Verzekeraars moesten redelijkerwijs begrijpen dat ID&T geen corona-uitsluiting wilde. Amlin heeft daarnaast niet duidelijk omschreven dat de nieuwe polissen een corona-clausule zouden bevatten. Daarom moet dekking worden verleend.

De rechter heeft geoordeeld dat sprake is van een onzeker voorval, nu ID&T niet kon voorzien dat de evenementen zouden worden geannuleerd. Daar komt bij dat de eerste evenementen pas op 23 maart zijn gecanceld. Het was niet op voorhand duidelijk dat de uitbraak van corona grote gevolgen zou hebben voor ID&T.

De rechter vindt dat het schaderapport gebreken vertoond. Dat ID&T schade lijdt is volgens de rechter aannemelijk. Ook kan worden aangenomen dat de schade substantieel van aard is. Evenementenorganisator ID&T krijgt van de verzekeraars NN, Reaal, Amlin en Chubb een bedrag van 1,3 miljoen euro aan voorschot. Dit voorschot is voor de geleden schade die de organisator heeft opgelopen door annuleringen van evenementen door de coronacrisis. De definitieve schade moet nog worden vastgesteld.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant