Uitspraak: Vordering afgewezen wegens gebrek financieel nadeel

Consument heeft via zijn tussenpersoon met ingang van 1 januari 1997 een overlijdensrisicoverzekering met lijfrenteclausule gesloten. Op het aanvraagformulier is aangekruist dat het gaat om ‘met winstdeling’. De einddatum van de verzekering is 3 oktober 2023.

In de brief van 10 december 1996 is een cijfermatige onderbouwing aan consument toegezonden. Ook is de uitkering bij overleven opgenomen. Op 21 februari 1997 is een polisblad opgesteld. Op dit polisblad staat niet dat het gaat om winstdeling. Op verzoek van consument vindt een naamwijziging in de polis plaats in 2001. Op het nieuwe polisblad staat Consument vermeld als verzekeringnemer en verzekerde.

De (huidige) tussenpersoon heeft aan de verzekeraar gevraagd te bevestigen dat Consument tot 2019 premie betaalt en de verzekering tot 2024 loopt. Tevens wordt gevraagd naar de te verwachten uitkering als Consument in 2024 in leven is en de tussenpersoon verzoekt een kopie van de polis toe te zenden.

De verzekeraar heeft aan de tussenpersoon laten weten dat het lijfrentekapitaal bij overlijden van de verzekerde voor 1 januari 2024 ruim 85.000 euro bedraagt. Ded tussenpersoon heeft aan de verzekeraar medegedeeld dat er bij hen niets bekend blijkt te zijn over een slotuitkering.

Consument vordert dat verzekeraar een bedrag van ruim 2.500 euro aan haar betaalt. Consument stelt zich op het standpunt dat Verzekeraar niet zonder meer een polis had mogen afgeven voor een verzekering zonder winstdeling nu dit niet conform de door Consument op het aanvraagformulier geuite wens was. Verzekeraar zou tekort zijn geschoten in haar zorgplicht.

De verzekeraar voert aan dat de tussenpersoon destijds niet de juiste gegevens heeft ingevoerd. Indien de juiste gegevens waren ingevuld, dan zou zijn gebleken dat een ‘gratis winst’ in geval van een lijfrenteverzekering niet mogelijk was. Daarnaast zouden verzekeraars niet gehouden zijn de wens te honoreren. Dat de tussenpersoon foutief heeft gehandeld, kan niet aan de verzekeraar worden toegerekend. Consument had aan de hand van de toegezonden polis kunnen weten dat het ging om een verzekering zonder winstdeling.

De commissie stelt dat het vaststaat dat consument een verzekering met lijfrenteclausule en met winstdeling wilde sluiten. Door ongevraagd en zonder toelichting aan consument een polis toe te zenden waarop geen winstdeling staat en die dus afwijkt van het aanvraagformulier, heeft verzekeraar gehandeld in strijd met zijn zorgplicht jegens consument. Het is niet aannemelijk dat consument de verzekering niet zou hebben besloten indien de verzekeraar juist zou hebben gehandeld. Het staat niet vast dat consument financieel is benadeeld. De klacht is gegrond. De vordering wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant