Nieuws: DNB-boete gematigd na lang besluitvormingsproces: Wat betekent dit voor u?

Bij het te laat aanleveren van rapportages heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een bestuurlijke boete opgelegd aan een beheerder van een beleggingsinstelling. In deze zaak is de boete betwist en heeft de rechtbank een uitspraak gedaan. Hoewel DNB bevoegd was om de boete op te leggen, heeft de rechtbank geoordeeld dat DNB te lang heeft gedaan over de beslissingen. Hierdoor is de opgelegde boete gematigd en is het beroep van de beheerder gegrond verklaard. Laten we eens kijken naar de details van deze zaak en wat dit voor u kan betekenen.

DNB’s boete en het bezwaar en beroep

DNB heeft een bestuurlijke boete opgelegd aan de beheerder van een beleggingsinstelling, omdat de rapportages niet tijdig werden ingediend. De beheerder was het niet eens met deze boete en heeft bezwaar en beroep aangetekend. DNB is van mening dat de beheerder artikel 3:72 lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft overtreden. DNB achtte de boete evenredig omdat er eerst een waarschuwing was gegeven. Volgens DNB is de hoogte van de boete in overeenstemming met het handhavingsbeleid.

Beoordeling door de rechtbank

De beheerder betoogde dat de rapportages wel tijdig werden ingediend, maar de rechtbank volgde de uitleg van DNB. Het uploaden van de rapportages in de eigen omgeving is niet gelijk aan het verstrekken ervan aan DNB. Verder oordeelde de rechtbank dat DNB bevoegd was om de boete op te leggen. Het handhavingsbeleid van DNB maakt het mogelijk om een boete op te leggen bij herhaaldelijk late verstrekking. De beheerder had eerder al een keer te laat gerapporteerd, waarbij de termijn fataal was, zelfs al was het maar een paar dagen.

Mogelijkheid tot verlaging van de boete

De beheerder betoogde dat DNB in strijd was met haar eigen Handhavingsbeleid en dat de boete met minimaal 50% verlaagd moest worden. De rechtbank oordeelde echter dat DNB voldoende heeft toegelicht hoe zij tot het besluit en de hoogte van de boete is gekomen. De rechtbank beoordeelt vervolgens of de boete in redelijke verhouding staat tot de aard en ernst van de overtreding en de mate waarin dit aan de beheerder kan worden verweten. Ook de omstandigheden en draagkracht van de beheerder worden meegenomen. Zowel DNB als de rechtbank vonden de opgelegde boete passend en geboden, en de genoemde feiten en omstandigheden waren geen reden om de boete verder te verlagen.

Overschrijding van de redelijke termijn en matiging van de boete

Tot slot beoordeelde de rechtbank of de redelijke termijn was overschreden. Het betoog van de beheerder slaagde. In punitieve zaken wordt over het algemeen aangenomen dat de redelijke termijn is overschreden als de bezwaar- en beroepsfase gezamenlijk langer dan twee jaar heeft geduurd, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die een langere termijn rechtvaardigen. In deze zaak duurde de procedure in totaal 1 jaar en 3 maanden. De rechtbank oordeelde dat DNB een aanzienlijk te lange beslistermijn hanteerde. Als gevolg daarvan werd de boete verminderd met 20%.

Eindoordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard en het besluit vernietigd. Dit betekent dat de opgelegde boete niet langer van kracht is. De rechtbank heeft geoordeeld dat DNB bevoegd was om de boete op te leggen, maar dat de besluitvorming te lang heeft geduurd. Hierdoor is de boete gematigd. Het is belangrijk voor burgers om te begrijpen dat het tijdig en volledig indienen van rapportages van groot belang is om boetes en juridische geschillen te voorkomen.

Heeft u te maken met een vergelijkbare situatie?

Indien u te maken heeft met een boete of juridische kwestie met betrekking tot rapportageverplichtingen of andere financiële aangelegenheden, staan onze ervaren advocaten van Financieel Recht Advocaten klaar om u bij te staan. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek om uw situatie te bespreken.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant