Nieuws: Onderverzekering en Zorgplicht

In dit artikel bespreken we een belangrijke juridische zaak die draait om onderverzekering en de zorgplicht van assurantietussenpersonen. De casus illustreert complexe aspecten van verzekeringen die voor veel burgers relevant kunnen zijn. We ontrafelen de kernpunten van deze zaak om u een helder inzicht te geven in de implicaties van dergelijke geschillen.

De kern van het geschil

In 1972 sloot een huiseigenaar in Brabant via zijn assurantietussenpersoon een opstalverzekering af met een indexatieclausule voor zijn woning en bijgebouw. Na meerdere brandschades in 1996, 2001 en 2002 ontstond een geschil over de schadevaststellingen. Ondanks verschillende expertises bleek er geen onderverzekering tot 2008, toen een bindend advies het tegendeel aantoonde. Uiteindelijk accepteerde de verzekerde in 2014 de situatie, maar stelde zijn tussenpersoon aansprakelijk voor de geleden schade door onderverzekering en vertraging in de afwikkeling.

Beoordeling van de zaak

De Rechtbank Oost-Brabant wees in 2016 de claim van de verzekerde af. De rechtbank oordeelde dat de tussenpersoon voldoende zorg had besteed aan de verzekerde som en dat de vastgestelde schades volgens de polisvoorwaarden correct waren afgehandeld. De rechtbank stelde ook dat de verzekerde zelf bijdroeg aan de vertraging van de schadeafwikkeling door niet mee te werken aan de processen.

Hof ‘s-Hertogenbosch

Het Hof ‘s-Hertogenbosch bevestigde later het vonnis van de rechtbank. Het hof benadrukte dat de verzekerde gebonden was aan de taxatie van 2002, ondanks dat hij deze niet had geaccepteerd. Dit leidde ertoe dat de tussenpersoon niet nalatig werd bevonden in zijn zorgplicht.

Het definitieve oordeel

In tegenstelling tot de lagere rechtbanken, oordeelde de Hoge Raad dat het hof zijn besluit onvoldoende had gemotiveerd. De Hoge Raad benadrukte dat de polisvoorwaarden de verzekerde enkel binden tegenover de verzekeraar en niet tegenover de tussenpersoon. Dit leidde tot vernietiging van het arrest van het hof en verwijzing naar het Hof Arnhem-Leeuwarden voor verdere behandeling.

Conclusie

Deze casus onderstreept het belang van duidelijkheid en zorgvuldigheid in de relatie tussen verzekerden en assurantietussenpersonen. Het illustreert ook het belang van het begrijpen van de voorwaarden van uw verzekering en de rol van tussenpersonen. Heeft u vragen over onderverzekering, de zorgplicht van assurantietussenpersonen, of andere financiële juridische kwesties? Neem dan contact op met onze experts bij Financieel Recht Advocaten voor deskundig advies.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant