Uitspraak: Borgstelling hypotheek zoon. Schending zorgplicht bank?

Ouders hebben zich borg gesteld voor de hypotheekschuld van hun zoon. Vervolgens gaat de zoon failliet. De bank, SNS, stelt de ouders aansprakelijk voor de schuld. De ouders proberen daar onderuit te komen. Zij vorderen vernietiging van de borgstelling. Zij stellen dat zij hebben gedwaald bij het aangaan van de borgstelling. In de tweede plaats stellen deze ouders dat de bank haar zorgplicht jegens hen heeft geschonden op grond waarvan de bank gehouden is om de door hen geleden schade te vergoeden. Bij de Rechtbank Maastricht vangen de ouders bot. Zij gaan in hoger beroep bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Gerechtshof: Dwaling en bedrog

Het Hof oordeelt dat beroep op dwaling kan slagen indien de ouders bij het aangaan van de overeenkomst een onjuiste voorstelling van zaken hebben gehad die veroorzaakt is door een inlichting van de bank dan wel op de bank ter zake een mededelingsplicht rustte en zij deze heeft verzaakt. Uit de door ouders ondertekende hypotheekakte blijkt duidelijk dat zij zich voor onbepaalde tijd hebben verbonden voor de schuld. Van onjuiste door de bank verstrekte inlichtingen of een schending van de mededelingsplicht door de bank is derhalve geen sprake. Het beroep op dwaling wordt afgewezen.

Gerechtshof: Schending waarschuwingsplicht

Conform vaste rechtspraak stelt het Hof dat op een bank als professionele dienstverlener die aan een particulier financiële diensten aanbiedt een (bijzondere) zorgplicht rust die ertoe strekt hem te beschermen tegen de gevaren van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. De reikwijdte van deze zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de mate van deskundigheid en relevante ervaring van de desbetreffende wederpartij, de ingewikkeldheid van het product en de daaraan verbonden risico's, alsmede de regelgeving tot nakoming waarvan een dergelijke dienstverlener is gehouden, met inbegrip van de voor hem geldende (gedrags-)regels. Het hof oordeelt dat SNS de ouders van de schuldenaar hadden moeten waarschuwen voor de risico's. De bank stelt dat de ouders door de notaris zijn gewaarschuwd voor het risico van de borgstelling. De bank dient deze stelling te bewijzen.

Gerechtshof: Schending onderzoeksplicht?

De ouders stellen ook dat de bijzondere zorgplicht van de bank inhoudt dat zij voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst van geldlening informatie dienden in te winnen over de financiële positie van de ouders. Uit dit onderzoek zou zijn gebleken dat zij niet financieel draagkrachtig waren om naast de verplichtingen uit een reeds bestaande hypotheek de verplichtingen uit de tweede hypothecaire geldlening te dragen. Het hof laat zich hier nog niet over uit. Het Hof draagt de bank op om de destijds toepasselijke (interne) (gedrags)regels en (bank)voorwaarden over te leggen die zij in acht diende te nemen en hanteerde in een geval als het onderhavige waarbij ouders zich als mede-geldnemer hoofdelijk verbinden voor de gehele hypothecaire schuld van hun kind (of kinderen), althans zich hiervoor borg stellen. De ouders dienen een met bescheiden onderbouwde berekening over te leggen van hun stelling dat zij destijds niet financieel draagkrachtig waren om de verplichtingen uit de tweede hypothecaire geldlening te dragen.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vergelijkbaar problemen met de bank als in deze casus, neem vrijblijvend contact met ons op. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken op grond van schending van de zorgplicht, ook als het gaat om borgstelling als privépersoon of als ondernemer (vaak DGA's). Klik hier om vrijblijvend met ons contact op te nemen.

Klik hier voor de uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant