Uitspraak: ABN Amro mocht bankrelatie beëindigen na hypotheekfraude

In januari 2019 heeft eiser een hypotheekaanvraag ingediend. Hij heeft ten behoeve van deze aanvraag een werkgeversverklaring afgegeven. In deze werkgeversverklaring staat vermeld dat eiser een netto maandsalaris van € 3.388,57 (inclusief vakantiegelden) ontvangt, dat wordt gestort op zijn betaalrekening bij ING. Eiser is werkzaam bij een rijschool, die wordt gerund door zijn broer. ABN Amro heeft op 9 januari 2019 een offerte aangeboden voor een hypothecaire geldlening van € 245.000,00.

Op 10 april 2019 heeft de broer van eiser aan ABN AMRO gemeld dat hij was gestuit op een werkgeversverklaring op naam van eiser met daarop onjuiste loongegevens. Naar aanleiding van die melding is ABN AMRO een fraudeonderzoek naar eiser gestart.

Op 26 mei 2019 heeft eiser ABN AMRO bericht dat er sprake is van een familieruzie en dat de broer heeft verzuimd loonaangiftes op de juiste manier in te dienen, waardoor hij bepaalde gevraagde gegevens niet kan overleggen.

ABN Amro schrijft eiser vervolgens in in het Incidentenregister en het EVR. Ook wordt de kredietovereenkomst opgezegd.

Het geschil

Eiser vordert dat de rechtbank:

 • voor recht verklaart dat de door ABN Amro opgezegde en/of beëindigde bankrelatie, althans de daaraan verbonden (krediet)overeenkomsten, met eiser onrechtmatig en/of onregelmatig was;
 • ABN Amro, op straffe van verbeurte van een dwangsom, veroordeelt om aan eiser te bevestigen dat zij terugkomt van het beëindigen van de bankrelatie;
 • ABN Amro, op straffe van verbeurte van een dwangsom, beveelt (rechts)handelingen te verrichten waardoor de bankrelatie met eiser wordt hersteld en voortgezet en de door de opzegging opgetreden (rechts)gevolgen ongedaan worden gemaakt;
 • ABN Amro, op straffe van verbeurte van een dwangsom, beveelt om iedere registratie van eiser in de registers die verband houdt met het beëindigen van de bankrelatie te verwijderen en verwijderd te houden, mits eiser tijdig voldoet aan zijn periodieke betalingsverplichtingen jegens ABN Amro;
 • ABN Amro verbiedt om tot uitwinning van zekerheden over te gaan, waaronder het overgaan tot openbare verkoop van de woning, zolang eiser blijft voldoen aan zijn betalingsverplichtingen jegens ABN Amro;
 • ABN Amro veroordeelt in de (proces)kosten.
De beoordeling

Eiser stelt dat ABN Amro de bankrelatie niet mocht opzeggen. Hij stelt daartoe dat hij bij zijn hypotheekaanvraag niet (bewust) onjuiste gegevens heeft verstrekt aan ABN Amro en daarmee geen fraude heeft gepleegd. ABN Amro stelt dat zonder bewijs van zijn salarisuitbetalingen te overleggen, kan op grond van die verklaringen niet worden uitgesloten dat eiser bij de financieringsaanvraag valselijk opgemaakte loongegevens heeft verstrekt aan ABN Amro.

Tijdens het fraudeonderzoek heeft eiser aan ABN Amro meegedeeld dat hij zijn salaris onregelmatig en grotendeels in contanten kreeg uitbetaald en uitgelegd dat dat de reden is waarom het per bank overgemaakte salaris niet overeenkomt met het nettoloon zoals vermeld op zijn loonstrook. Echter is niet duidelijk geworden hoe dit salaris is opgebouwd en hoe deze dan zouden leiden tot een netto maandsalaris van € 3.388,57.

Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit het voorgaande dat ABN Amro met de wijze waarop zij haar onderzoek heeft uitgevoerd voldoende zorgvuldig heeft gehandeld jegens eiser. “Anders dan eiser heeft betoogd, is het onderzoek ook niet enkel gebaseerd op aannames of op de verklaring van de broer van eiser. Het is eiser, die ondanks zijn informatieverplichting en zorgplicht jegens ABN Amro, zowel tijdens de financieringsaanvraag als tijdens het fraudeonderzoek niet de openheid van zaken heeft gegeven omtrent zijn loongegevens.”

De beslissing

Volgens de rechtbank heeft de ABN Amro de bankrelatie rechtsgeldig opgezegd. De rechtbank wijst derhalve de vorderingen af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank ook de bankrelatie opgezegd? Kom dan in actie en neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant