Uitspraak: Bank beboet voor overtreding Wwft-regelgeving

De rechtbank Amsterdam heeft recentelijk een uitspraak gedaan waarbij een bank is beboet voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze uitspraak heeft gevolgen voor de financiële sector en benadrukt het belang van naleving van de WWFT.

Achtergrond van de zaak

In de zaak oordeelde de rechtbank dat de betreffende bank onvoldoende maatregelen had getroffen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, in strijd met de WWFT. De bank had onvoldoende cliëntenonderzoek uitgevoerd, waardoor zij niet in staat was om ongebruikelijke transacties te identificeren en te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Belang van de uitspraak

De uitspraak is van belang voor de financiële sector, omdat het de noodzaak benadrukt om de WWFT na te leven en het risico op aansprakelijkheid voor overtreding van de wet toont. De rechtbank legde in deze zaak een boete op aan de bank vanwege haar tekortkomingen in het naleven van de WWFT.

WWFT-regelgeving

De WWFT is een wet die financiële instellingen verplicht om maatregelen te treffen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. De wet vereist onder meer dat financiële instellingen cliëntenonderzoek uitvoeren, ongebruikelijke transacties melden bij de FIU en een risicobeoordeling uitvoeren. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot aansprakelijkheid en boetes voor de betrokken instelling.

Tekortkomingen van de bank

In deze zaak had de bank onvoldoende cliëntenonderzoek uitgevoerd en daardoor niet de benodigde informatie over haar cliënten verzameld. Hierdoor was zij niet in staat om ongebruikelijke transacties te identificeren en te melden. De rechtbank oordeelde dat de bank haar verplichtingen onder de WWFT had geschonden en legde daarom een boete op.

Deze uitspraak benadrukt het belang van het naleven van de WWFT door financiële instellingen. Het toont aan dat er serieuze gevolgen kunnen zijn voor instellingen die niet voldoen aan de eisen van de wet, zoals het opleggen van boetes. Het is daarom van belang dat financiële instellingen investeren in systemen en procedures om te voldoen aan de WWFT, om zo het risico op aansprakelijkheid en boetes te verminderen.

Conclusie

De uitspraak in zaak ECLI:NL:RBAMS:2023:2009 laat zien dat het naleven van de WWFT cruciaal is voor financiële instellingen. Het niet naleven van de wet kan leiden tot aanzienlijke boetes en andere gevolgen, zoals reputatieschade. Financiële instellingen dienen zich bewust te zijn van hun verplichtingen onder de WWFT en te zorgen voor effectieve systemen en procedures om aan deze verplichtingen te voldoen. Dit omvat het uitvoeren van gedegen cliëntenonderzoek, het identificeren en melden van ongebruikelijke transacties en het uitvoeren van risicobeoordelingen. Door de WWFT na te leven, kunnen financiële instellingen hun rol spelen in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, en zichzelf beschermen tegen aansprakelijkheid en boetes.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u meer weten over de gevolgen van deze uitspraak voor uw financiële instelling of heeft u ondersteuning nodig bij het naleven van de WWFT? Neem dan contact op met Financieel Recht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant