Uitspraak: Bank heeft niet haar zorgplicht geschonden bij executieverkoop woning

Op 5 juli heeft de bank aan de consument een hypothecaire geldlening van € 105.000,- verstrekt. Op 30 juli 2008 is een geldlening van € 20.000,- verstrekt aan de consument.

Omdat de consument niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen heeft de bank op grond van een notariële volmacht de woning verkocht.

De klacht en vordering

De consument vordert van de bank een schadevergoeding van € 18.721,89.

De consument stelt daartoe dat de bank toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar zorgplicht ten opzichte van de consument. Volgens de consument heeft de makelaar die de bank heeft aangesteld namelijk verzuimd de meerwaarde die de woning vertegenwoordigt in de prijs te verdisconteren. Daarnaast heeft de bank volgens de consument verzuimd de belangen van de consument naar alle billijkheid af te wegen. De bank heeft namelijk een koopprijs voor de woning tot stand laten brengen die lager is dan redelijkerwijs haalbaar was.

De beoordeling

De commissie stelt zichzelf de vraag of de bank haar zorgplicht jegens de consument heeft geschonden en daardoor de schade van consument moet vergoeden.

De consument stelt dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden door de woning voor een te laag bedrag te verkopen. Verder stelt de consument dat de haar zorgplicht heeft geschonden door de notariële volmacht te gebruiken op een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare wijze.

Volgens de commissie is dit niet het geval. De bank had de mogelijkheid de woning te veilen, dit heeft zij niet gedaan met het oog op het gemeenschappelijke belang van haarzelf en de consument bij een zo hoog mogelijke opbrengst van de woning. Vaststaat dat de koopprijs van € 460.000,- (ruim) hoger was dan het bedrag waarvoor de woning volgens de notariële volmacht minimaal verkocht moest worden (€ 350.000,-). De bank was op grond van de notariële volmacht dus bevoegd om de woning onderhands voor de overeengekomen koopprijs van € 460.000,- te verkopen.

Volgens de consument kan de bank verder verweten worden dat zij een fout heeft gemaakt door de consument aanvankelijk te informeren dat de koopprijs € 465.000,- was en geen € 460.000,-. De bank heeft deze fout echter erkend en toegelicht dat zij deze vergissing dezelfde avond nog heeft rechtgezet. Dat is naar het oordeel van de commissie niet onaanvaardbaar.

De commissie komt tot de conclusie dat niet is komen vast te staan dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden en wijst de vorderingen van de consument dan ook af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant