Uitspraak: Claimstichting niet-ontvankelijk in vorderingen omtrent manipulatie van rentebenchmarks

Rabobank, Lloyds en UBS Zwitserland (hierna: Rabobank c.s.) hebben met verschillende autoriteiten (schikkings)overeenkomsten gesloten in verband met de uitkomst van de onderzoeken naar het indieningsproces met betrekking tot bepaalde LIBOR- en EURIBOR-rentebenchmarks.

Elco is een in 2016 opgerichte collectieve claimstichting. Elco heeft het behartigen van de belangen van Belanghebbenden die schade lijden, schade dreigen te lijden en/of schade hebben geleden ten gevolge van manipulatie van LIBOR en EURIBOR door financiële instellingen.

Het geschil

Elco verwijt Rabobank c.s. dat zij onrechtmatig heeft gehandeld of ongerechtvaardigd is verrijkt, door rente(benchmark)tarieven in onderlinge samenspraak te manipuleren. Elco heeft daarom 24 verklaringen voor recht gevorderd. Hieraan heeft Elco onder meer het volgende ten grondslag gelegd:

  • Rabobank c.s. heeft, mede vanwege haar tekortschietende interne organisatie en ondeugdelijke compliance, onaanvaardbare risico’s op normoverschrijdend handelen door medewerkers in de hand gewerkt en gefaciliteerd.
  • Rabobank c.s. hebben met medewerking van ICAP kunstmatige of gemanipuleerde tarieven ten behoeve van de rentebenchmark-vaststelling ingediend.
  • ICAP heeft Rabobank c.s. gefaciliteerd bij de manipulatie van de rentetarieven.
De beoordeling

De vraag is of Elco ontvankelijk is jegens Rabobank c.s. Deze vraag moet op de voet van artikel 10:3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden beantwoord.

De rechtbank overweegt als volgt. De vorderingen van Elco vragen een oordeel over het handelen van panelbanken en een interdealer broker ten aanzien van verschillende rentebenchmarks (verschillende valuta en verschillende looptijden) over een bepaalde periode. Dat mogelijk verschillende rechtstelsels op de vorderingen van Elco van toepassing zijn, is geen probleem. Met uitzondering van de ongerechtvaardigde verrijking vordering zijn de vorderingen voldoende bundelbaar. De ongerechtvaardigde verrijking-vordering is dus niet bundelbaar. De mate van verrijking en verarming hangt namelijk af van individuele omstandigheden en kan per belanghebbende verschillen, zodat een individuele beoordeling van de omstandigheden vereist is.

Voor de vraag of de collectieve actie voor de overige vorderingen een effectieve en efficiënte rechtsgang is, moet ook worden beoordeeld of de individuele belanghebbenden baat hebben bij toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht. Dat is in deze collectieve actie niet het geval. Als immers voor recht wordt verklaard – zoals gevorderd – dat in een bepaalde periode structureel rentebenchmarks zijn gemanipuleerd en/of daartoe is samengespannen, is dat nog onvoldoende om een individuele belanghebbende daadwerkelijk verder te helpen. De rechtbank merkt daarbij nog op dat dergelijke partijen, mede gelet op de wetsgeschiedenis van de WCAM als het daadwerkelijk gaat om grote financiële belangen, zoals Elco stelt, in staat moeten worden geacht deze belangen door middel van individuele rechtsvorderingen te kunnen verdedigen. Ook hierom kan niet worden gezegd dat voor een effectieve rechtsbescherming een collectieve actie op de voet van artikel 3:305a BW noodzakelijk is.

Elco wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant