Uitspraak: Geen informatie- of onderzoeksplicht voor ABN Amro bij risico-opslag in rentebeding

X c.s. en ABN Amro hebben in 1997 een aflossingsvrij hypothecair krediet gesloten. De geldlening bestaat uit twee delen. Leningdeel 1 betreft een bedrag van € 98.470,30 en leningdeel 2 betreft een bedrag van € 88.487,14. Partijen zijn in 1997 voor beide leningdelen een rentevaste periode van vijf jaar overeengekomen.

In de overeengekomen vaste rente voor beide leningdelen was een opslag van 0,5% verwerkt, die verband hield met de risicoklasse van de lening. Na het verstrijken van de eerste rentevaste periode zijn partijen verschillende keren voor de beide leningdelen onderling afwijkende rentevaste perioden en vaste rentetarieven overeengekomen.

In oktober 2016, nadat ABN Amro desgevraagd aan X c.s. had bevestigd dat in de door hen betaalde rente een risico-opslag zat, hebben X c.s. ABN Amro een WOZ-verklaring verstrekt en haar verzocht om de risico-opslag te verlagen. ABN Amro heeft daarop met ingang van 1 januari 2017 de risico-opslag aangepast. In de vaste rente zit sindsdien geen individuele risico-opslag meer.

X c.s. hebben gevorderd dat ABN Amro wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding. X c.s. stellen dat ABN Amro bij het sluiten van de kredietovereenkomst heeft verzwegen dat zij de basisrente verhoogde met een individuele risico-opslag, en die opslag na 2000 heeft gehandhaafd terwijl dat niet meer nodig was omdat de woning toen zodanig in waarde was gestegen dat de schuld van X c.s. minder dan de executiewaarde was.

ABN AMRO heeft aangevoerd dat niet eerder dan sinds 1 januari 2013 op haar een verplichting kan rusten om de kredietnemer met wie zij een overeenkomst van hypothecair krediet aangaat, te informeren over de componenten waaruit de rente is samengesteld.

Bij het eindvonnis heeft de kantonrechter met betrekking tot leningdeel 1 overwogen dat ABN Amro na 1 januari 2013 niet gehouden is geweest om aan X c.s. mededeling te doen over de opbouw van de rente. Met betrekking tot leningdeel 2 heeft de kantonrechter vastgesteld dat tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2017 geen rente-herzieningsmomenten zijn geweest, zodat ABN Amro niet kan zijn tekortgeschoten in een verplichting om X c.s. over risico-opslagen te informeren.

X c.s. gaan in hoger beroep tegen dit vonnis.

De beoordeling

X c.s. voeren ook in hoger beroep aan dat zij de kredietovereenkomst onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken hebben gesloten doordat ABN Amro bij het sluiten van de kredietovereenkomst voor hen heeft verzwegen dat van de door ABN Amro bedongen debetrente een risico-opslag deel uitmaakte.

Naar het oordeel van het hof kan het enkele feit dat ABN Amro bij het sluiten van de overeenkomst niet aan X c.s. heeft uitgelegd hoe zij de door haar bedongen debetrentevoet had opgebouwd en berekend, geen beroep op dwaling rechtvaardigen. Maar ook als zou worden aangenomen dat de kredietovereenkomst vernietigbaar is, ook dan zou een beroep op dwaling niet slagen, omdat ABN Amro zonder de risico-opslag de overeenkomst hoogstwaarschijnlijk niet zou hebben gesloten.

Met ingang van 1 januari 2013 moeten aanbieders van hypothecair krediet informatie beschikbaar hebben over de kenmerken van een vaste of variabele rentevoet en de gevolgen daarvan voor consumenten. Bovendien moet de aanbieder de consument informeren over de componenten waaruit de variabele rente is opgebouwd. Voor een vaste rente geldt deze verplichting niet. X c.s. stellen dat deze verplichting met terugwerkende kracht geldt. Maar in het licht van de omstandigheid dat de wetgever zelfs sinds 1 januari 2013 zo’n verregaande verplichting als door X c.s. bepleit niet aan de aanbieder of verstrekker van krediet oplegt, volgt het hof dat niet.

Het hof passeert verder de stelling van X c.s. dat de hoogte van 0,5% van de door ABN AMRO toegepaste risico-opslag door niets gerechtvaardigd is geweest. Partijen hebben over de hoogte van de rente namelijk overeenstemming hebben bereikt.

Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant