Uitspraak: Hypotheekakte vermeldt titel waardoor vonnis grotendeels wordt bevestigd door het hof

RBC is een leningsovereenkomst aangegaan met Z Ltd (hierna: Z), waarbij X, Y en Z derdenzekerheid verstrekken in de vorm van derdenhypotheek. Z komt haar verplichtingen niet na, waarna RBC overgaat tot uitwinning.

Bij vonnis in kort geding is de veiling verboden. Hiertegen is door RBC hoger beroep ingesteld. Bij vonnis van het Hof is het kortgedingvonnis vernietigd en zijn de vorderingen van X, Y en Z alsnog afgewezen. Naar aanleiding van het door X, Y en Z ingestelde cassatieberoep heeft de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring daarvan.

X, Y en Z stellen in hoger beroep dat de hypotheekakten nietig zijn omdat daaraan geen titel ten grondslag ligt en Z ten aanzien van de hypotheek bij de vestiging niet rechtsgeldig is vertegenwoordigd. De volgende passage is opgenomen in de akte.

“The appearers, acting as aforementioned, declared that [A / X, Y en Z, opm. red.] and the Bank [de bank, opm. red.] have agreed that by these presents the rights of mortgage and pledge will be granted on the goods mentioned in this deed as security described in this deed. In execution of the aforementioned the appearers sub 1 [X, Y en Z, opm. red.], acting as aforementioned, declared that [X, Y en Z, opm. red.] grants, in favor of the Bank, as security for the repayment of any and all amounts [A, opm. red.], whether or not under joint and several liability may owe to the Bank, (…), the right of mortgage and pledge on the goods mentioned at the end of this deed, hereinafter to be referred to as “collateral”, up to the amount to be mentioned hereinafter.”

Het hof gaat hier niet in mee. Uit bovenstaande passage die is opgenomen in de akte blijkt volgens het hof namelijk de titel voor verhypothekering. Het is niet vereist dat de titel nauwkeurig in de akte is omschreven omdat dit bij verzuim daarvan niet leidt tot ongeldigheid van de vestiging van het hypotheekrecht of vernietigbaarheid daarvan. De in de grieven verkondigde opvatting dat deze afspraak schriftelijk moet zijn aangegaan om een geldige titel te kunnen vormen, vindt volgens het hof ook geen steun in het recht.

Ten aanzien van de stelling van X, Y en Z dat bij de vestiging niet rechtsgeldig is vertegenwoordigd oordeelt het hof als volgt. X, Y en Z hebben onder meer gewezen op de notulen: “The Company will not recognize any obligation purported to be made on its behalf without a written resolution authorising the same and executed by all directors”. De passage in de notulen sluit naar het oordeel van het hof niet uit dat wel sprake was van bevoegde vertegenwoordiging bij het sluiten van de hypotheekakte. Verder is de bevoegdheidsbeperking in de notulen een interne regeling die niet extern kenbaar is en daarom niet aan derden kan worden tegengeworpen.

Appellanten hebben naar het oordeel van het hof terecht een grief met betrekking tot de betaling voorgesteld. De hypotheekrechten van RBC op de percelen van Appellanten zijn namelijk zekerheidsrechten die ertoe strekken dat RBC haar vordering op Daakva mag verhalen op die percelen door (openbare) verkoop daarvan, maar niet tot meer dan dat. Appellanten zijn medeschuldenaar geworden maar kunnen dan ook niet tot betaling worden veroordeeld. Weliswaar kunnen zij verkoop van hun percelen voorkomen door voldoening aan RBC van het maximumbedrag waarvoor zij hypotheek hebben verstrekt – het zogenaamde lossingsrecht – echter is dit een bevoegdheid en niet een verplichting.

Het hof bevestigt het bestreden vonnis voor zover voor recht is verklaard dat aan RBC het recht toekomt om door middel van parate executie over te gaan tot veiling van de onroerende zaken en vernietigt het bestreden vonnis voor zover appellanten tot betaling zijn veroordeeld.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant