Uitspraak: Hypotheeknemer kwalificeert als consument waardoor gehanteerde boeterente te hoog is

Eisers c.s. wil zijn drie hypothecaire geldleningen voor de aankoop van drie appartementsrechten bij de Stichting oversluiten naar een nieuwe hypotheekverstrekker, NIBC Bank N.V. (hierna: NIBC).

De Stichting wil alleen meewerken aan doorhaling van de hypotheekinschrijvingen als eisers c.s. naast de uitstaande bedragen ook de contractuele boeterente voldoet, omdat de aflossing enkele weken eerder plaats zal vinden dan overeengekomen. Eisers c.s. heeft de offerte van NIBC voor een nieuwe hypothecaire geldlening geaccepteerd. Na verlenging is afgesproken dat de nieuwe hypotheekrechten zouden worden gevestigd bij notariële akte van 27 juli 2020. Indien de vestiging dan niet doorgaat is eisers c.s. 1% over de hypotheeksom verschuldigd. Uiterlijk die dag moeten ook de bestaande hypotheekrechten zijn beëindigd en dat betekent weer dat de vorderingen van de Stichting volledig moeten zijn voldaan.

Eisers c.s. heeft de stichting bij brief van 21 mei 2020 gevraagd om af te zien van de in rekening gebrachte boeterente, onder meer omdat hij de stichting bij het aangaan van de leningen op de hoogte had gesteld van het feit dat de herfinancieringstransactie al in juni 2020 zou plaatsvinden. De stichting ging hier niet in mee.

Vordering

Eisers c.s. vordert dat de stichting wordt veroordeeld om op straffe van dwangsom nieuwe aflosnota’s te maken waarin geen boeterente en administratiekosten zijn opgenomen en om de noodzakelijke medewerking te verlenen voor beëindiging van de hypotheekrechten en inschrijving van die beëindiging in de openbare registers en, als medewerking uitblijft, dat het vonnis in de plaats treedt van die medewerking.

De beoordeling

De kern van het geschil is of de Stichting terecht aanspraak maakt op de € 13.917,53 aan boeterente en € 1.050,00 aan administratiekosten.

De stichting wijst naar de algemene voorwaarden. In de toepasselijke algemene voorwaarden is het volgende beding opgenomen: 18. Rente en boeterente bij aflossingen 1. Bij een algehele aflossing van de lening op een renteherzieningsdatum is er geen boete verschuldigd. SamenlnGeld brengt Geldlener wel administratiekosten in rekening. De hoogte van de administratiekosten wordt aangegeven op de website van SamenlnGeld. 2. Bij een algehele aflossing binnen de rentevaste periode is de Geldlener verplicht 2% boete te betalen over de hoofdsom plus 6 maanden boeterente, in de eerste 2 jaar van een project. Bij algehele aflossing na de eerste 2 jaar van een project is de Geldlener verplicht 1% boete te betalen over de hoofdsom plus 6 maanden boeterente. De boete is exclusief administratiekosten, die SamenInGeld in rekening brengt bij eerder aflossen. (…)”

Eisers c.s. heeft aangevoerd dat de boeterente op grond van art. 7:127 lid 3 BW te hoog is. De regel (dat de vergoeding niet hoger mag zijn dan het financiële nadeel van de aanbieder/kredietgever) geldt uitsluitend voor consumenten. Om te bepalen of eisers c.s. als consument heeft gehandeld moet worden bekeken of bij het aangaan van de lening is gehandeld voor doeleinden die buiten de bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

Eisers c.s. heeft in dit verband onbetwist gesteld dat hij timmerman van beroep is en dat hij dat beroep als zzp-er uitoefent. De vijf verhuurde woningen, waaronder de drie woningen die zijn gefinancierd met de leningen, houdt hij aan om vermogen op te bouwen voor zijn pensioen. Hij heeft dus gehandeld voor doeleinden die buiten zijn beroepsactiviteiten vallen. Dit betekent dat de stichting geen vergoeding wegens vervroegd aflossen in rekening mag brengen die hoger is dan haar financiële nadeel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit nadeel bestaat uit de normale contractuele rente tot het einde van de looptijd, vermeerderd met de administratiekosten van € 350,- per lening.

De voorzieningenrechter veroordeelt de stichting om nieuwe aflosnota’s voor de leningen te verstrekken aan eisers c.s., met als verschil ten opzichte van de eerder verstrekte aflosnota’s: de datum, de beoogde datum van aflossing (27 juli 2020 in plaats van 15 juni 2020) en de totale vergoeding, die niet hoger mag zijn dan de normale contractuele rente tot 5 september 2020, vermeerderd met de administratiekosten van € 350,- per lening.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van een te hoge boeterente? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant