Uitspraak: Klager is het niet eens met cliëntenonderzoek van zijn bank

Klager houdt meerdere bankrekening bij de bank. Op 5 april 2018 heeft de bank de klager per brief onder meer gevraagd naar de herkomst en tegenprestatie van contant gestorte bedragen op de particuliere bankrekening in de periode 1 juli 2014 tot en met 9 april 2018. De som van de stortingen bedraagt totaal € 141.400. Klager heeft hierop geantwoord dat de bedragen afkomstig zijn uit loon, inkomsten uit vermogen en rekening courant vennootschap.

Op 15 mei 2018 heeft de bank de bankrekeningen geblokkeerd. Op 6 juni 2018 heeft de bank, op verzoek van klager, de blokkade opgeheven.

Op 7 juni 2018 heeft een telefonisch gesprek tussen een zoon van de klager en de bank plaatsgevonden. In dit gesprek bleek dat de bank een brief had gestuurd die klager niet ontvangen. Op 11 juni 2018 heeft de bank deze brief alsnog gestuurd.

De klacht en vordering

Klager stelt dat de bank misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheden. Daarbij stelt klager dat de bank zich buitenproportioneel en strafbaar heeft gedragen door ten onrechte zijn bankrekeningen te blokkeren en continu te dreigen met het opheffen van de bankrekeningen. Volgens klager is de bank niet de juiste instelling om bedrijven en particulieren te toetsen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Klager stelt verder dat de bank privacywetgeving heeft overtreden, omdat hij vermoedt dat de bank bewust bedrijfsgevoelige informatie heeft gebruikt voor andere doelen dan het Wwft-onderzoek. Tot slot stelt klager dat de bank (valse) informatie heeft verschaft aan het Landelijk Bureau BIBOB (LBB), waardoor de vergunning voor zijn onderneming is ingetrokken. Doordat de bank haar bevoegdheid voorbij is gegaan, heeft de klager schade geleden.

De beoordeling

De commissie stelt voorop dat de klacht van klager niet behandelbaar is voor zover deze ziet op het belang van zijn onderneming.

De commissie is verder van oordeel dat de bank op grond van de Wwft de bevoegdheid had om de klager vragen te stellen naar de herkomst van de bedragen die hij contant op zijn bankrekening gestort had gekregen. De commissie ziet op basis van de gegeven omstandigheden geen aanleiding om te concluderen dat de bank in de uitvoering van haar cliëntonderzoek haar bevoegdheid heeft gebruikt die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Voor zover de klager klaagt over de informatieverstrekking van de bank aan het Landelijk Bureau BIBOB concludeert de commissie dat hij zijn standpunt en schade onvoldoende heeft onderbouwd. De commissie kan zodoende niet concluderen dat de bank toerekenbaar tekort is geschoten tegenover de klager (in hoedanigheid van particulier).

De vordering wordt afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant