Uitspraak: Verwijdering van ongegronde fraudeverdenkingen

De Rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak die draait om de vermeende betrokkenheid van een hypotheekbemiddelaar bij hypotheekfraude. De uitspraak, die relevant is voor financieel juridische professionals en burgers, werpt licht op de voorwaarden waaronder iemand in registers voor fraudeverdenkingen kan worden opgenomen. Deze casus illustreert hoe zorgvuldig onderzoek en bewijsvoering noodzakelijk zijn alvorens iemand van strafbare feiten te beschuldigen.

Achtergrond van het geschil

In maart 2021 diende een medewerker van hypotheekbemiddelaar X, aangeduid als A, een hypotheekaanvraag in bij de Volksbank namens cliënt B. Deze aanvraag bevatte vervalste documenten zoals een salarisstrook en werkgeversverklaring. Naar aanleiding van deze constatering en aanvullende informatie van de politie, besloot de Volksbank om X te registreren in het Extern en Intern Verwijzingsregister en het Incidentenregister. Deze registraties zijn bedoeld om fraude en andere onregelmatigheden binnen de financiële sector te signaleren.

Juridische beoordeling

De kern van het geschil betrof de vraag of de opname van X in de genoemde registers gerechtvaardigd was. Volgens artikel 350 van het Strafrecht moet er voor een dergelijke registratie sprake zijn van concrete feiten en omstandigheden die een strafbaar feit aannemelijk maken. De rechter beoordeelde of de door de Volksbank aangedragen bewijzen, waaronder de valse documenten en whatsapp gesprekken, voldoende waren om X van valsheid in geschrifte of een ander strafbaar feit te beschuldigen.

Onvoldoende grond voor verdenking

De rechter oordeelde dat de bewijzen van de Volksbank niet volstonden om X een strafrechtelijk verwijtbare handeling toe te schrijven. De informatie was onvoldoende om te concluderen dat X bewust betrokken was bij het indienen van vervalste documenten. Dit leidde ertoe dat de rechter de Volksbank opdroeg de registraties van X uit de betreffende registers te verwijderen.

Belangenafweging

In deze zaak werd ook een belangenafweging gemaakt. De belangen van X, waaronder het recht op een onbesmette naam en eerlijke zakelijke praktijken, wogen zwaarder dan de preventieve veiligheidsmaatregelen van de Volksbank.

Financieel Recht Advocaten

Deze uitspraak benadrukt het belang van grondige bewijsvoering alvorens iemand van fraude te beschuldigen. Heeft u vragen over fraude beschuldigingen of financieel recht? Neem dan contact op met onze specialisten bij Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om u te adviseren en bij te staan in juridische geschillen.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant