Uitspraak: ING moet relatie met CIS voortzetten

De ING moet van de rechtbank Amsterdam de bancaire relatie met het trustkantoor CIS voor onbepaalde tijd voortzetten, onder overeengekomen voorwaarden. Volgens de rechtbank is er door de ING geen individuele belangenafweging gemaakt. Ook wegen de belangen van het hebben van een bankrekening voor CIS zwaarder dan de belangen van ING bij de opzegging.

Bancaire relatie beëindigd

Het trustkantoor CIS, opgericht in 1991, heeft sinds 2019 een Wtt-vergunning (Wet toezicht trustkantoren). Ze houden sinds 2011 drie bankrekeningen aan bij de ING.

ING besluit op gegeven moment om de relatie met het trustkantoren te beëindigen omdat ze een te groot risico zouden vormen voor het financiële systeem. Als gevolg hiervan wordt ook de bancaire relatie met CIS beëindigd. De ING stelt dat zij op grond van art. 7.3 van de Voorwaarden Zakelijke Rekening en op grond van art. 35 ABV de relatie kan beëindigen. In kort geding wordt geoordeeld dat ING de bankrekeningen open moet houden tot in deze bodemzaak is beslist.

Zorgplicht geschonden

De CIS is het niet eens met de beslissing van de ING en vordert een verklaring voor recht dat de opzegging van de bancaire relatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Ook oordeelt CIS dat de ING haar zorgplicht tegenover het trustkantoor schendt en dat de ING aansprakelijk is voor de door CIS geleden schade. Het trustkantoor gebod om de relatie en dienstverlening voor te zetten, primair voor onbepaalde tijd.

Belangen van derden

De rechtbank stelt voorop dat het recht om niet te worden verplicht tot een contractuele relatie en tot het weigeren van een klant begrensd is door de maatschappelijke zorgplicht van een bank. Een bank dient rekening te houden met de belangen van derden.

Het is een feit van algemene bekendheid dat deelname aan het maatschappelijk verkeer vrijwel onmogelijk is zonder een bankrekening. Een bank kan onder omstandigheden worden verplicht een contractuele relatie aan te gaan, of aan te houden, met een rechtspersoon. Het is aan de rechtbank om de belangen van zowel ING als CIS te onderzoeken en deze tegen elkaar af te wegen.

Onvoldoende onderbouwd

ING voert aan dat aan haar opzegging een algemene beleidswijziging ten grondslag ligt. ING heeft in haar algemeenheid onderbouwd waarom trustkantoren voor haar een verhoogd integriteitsrisico kan vormen. In onderhavige procedure voert ING aan dat de omstandigheid dat CIS klanten bedient uit de voormalige Sovjet-Unie ook een rol speelt, maar ING noemt geen concrete incidenten. Ook onderbouwt ING niet waarom er ten aanzien van CIS sprake is van verhoogde integriteitsrisico’s. Daarbij is het gebleken dat ING haar relatie met diverse andere trustkantoren continueert en gaat ING niet in op een continuering van de relatie onder overeen te komen voorwaarden.

Conclusie rechtbank

De rechtbank Amsterdam komt tot de conclusie dat de ING geen individuele belangenafweging heeft gemaakt. Dit had wel mogen worden verwacht van een financiële instelling met haar bijbehorende zorgplicht.

Tevens is de rechtbank van oordeel dat de door ING aangevoerde belangen bovendien niet in verhouding staan tot het zwaarwegende belang van CIS bij het hebben van een bankrekening en voortzetting van haar onderneming. ING heeft aldus onzorgvuldig gehandeld door de bankrelatie met CIS op te zeggen en die opzegging is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Tot slot oordeelt de rechtbank dat de nadere omstandigheden die ING heeft aangevoerd (een zevental ongebruikelijke transacties) gelet op de weerlegging daarvan door CIS niet zodanig zwaarwegend zijn dat van haar niet gevergd kan worden dat zij haar dienstverlening aan CIS voortzet.

Beslissing

De rechtbank heeft voor recht verklaard dat de ING bij de opzegging van de bancaire relatie met CIS in strijd heeft gehandeld met haar zorgplicht, althans dat de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, verklaart voor recht dat ING tekort is geschoten jegens CIS en gebiedt ING om haar dienstverlening aan CIS, onder de overeengekomen voorwaarden, voort te zetten voor onbepaalde tijd.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant