Uitspraak: Coffeeshophouder heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij bij andere banken geen bankrekening kon krijgen

Eiser exploiteert als eenmanszaak een coffeeshop in Amsterdam. Eiser heeft twee privé betaalrekeningen bij ING. ING heeft meermaals verzoeken van eiser om een zakelijke rekening voor de coffeeshop te openen geweigerd. Volgens ING brengt het verstrekken van een zakelijke rekening aan eiser voor haar onacceptabele risico’s mee.

In de periode 26 februari 2019 tot 23 juni 2020 is bij verschillende kantoren van ING in Amsterdam contant geld gestort op de privérekeningen van eiser, in totaal € 64.008,15 en € 93.259,90.

Naar aanleiding van vragen van ING heeft eiser een rapport van een registeraccountant aan ING overlegd. Hierin wordt opgemerkt dat de Belastingdienst in 2016 onderzoek heeft gedaan over de jaren 2012, 2013 en 2014 en dat uit dat onderzoek geen correcties nodig zijn gebleken inzake omzet en brutowinstmarge. Daarna zijn de aangiftes steeds door de Belastingdienst gevolgd en zijn geen bijzonderheden ontdekt.

ING heeft bij brief van 9 juli 2020 eiser definitief een zakelijke bankrekening voor de coffeeshop geweigerd en hem bericht dat zij de bankpassen van zijn privérekeningen had geblokkeerd. Zij heeft het verdere onderzoek gestaakt. ING heeft eiser vervolgens bericht ook niet bereid te zijn een zakelijke rekening zonder stortingsfaciliteit te verstrekken.

Het geschil

Eiser vordert ING te gebieden een zakelijke bankrekening te verschaffen met de gebruikelijke betaalproducten en diensten, maar zonder pinautomaat en faciliteit voor het storten van contant geld.

Eiser stelt dat het niet kunnen openen van een zakelijke rekening voor de coffeeshop voor hem het functioneren van de onderneming bemoeilijkt en het voortbestaan ervan op termijn in gevaar brengt. Hij kan daardoor geen pinbetalingen van klanten ontvangen, waardoor veel contant geld in de onderneming omgaat. Eiser exploiteert een legale onderneming. Dat blijkt ook uit de onderzoeken van de Belastingdienst en uit een overgelegd accountantsonderzoek. ING heeft een maatschappelijke functie en een daarmee corresponderende bijzondere zorgplicht, op grond waarvan zij gehouden is aan eiser een zakelijke bankrekening te verstrekken voor de coffeeshop, aldus eiser.

ING beroept zich op de contractsvrijheid en stelt dat zij gebonden is aan de bepalingen van de Wft en Wwft. ING heeft een maatschappelijke functie en een daarmee corresponderende bijzondere zorgplicht, op grond waarvan zij gehouden is aan eiser een zakelijke bankrekening te verstrekken voor de coffeeshop. Tenslotte stelt de bank dat de coffeeshop niet heeft aangetoond dat zij bij een andere bank niet terecht kan.

De beoordeling

Het gaat in dit kort geding om de vraag of ING kan worden verplicht een zakelijke bankrekening te verstrekken aan eiser voor de coffeeshop en aldus met hem een contractuele relatie aan te gaan.

ING heeft gewezen op haar verplichtingen op grond van de Wft en de Wwft, die meebrengen dat zij bij risicovolle potentiële klanten zoals coffeeshops verscherpt cliëntenonderzoek moet verrichten. Volgens ING kan zij dan ook geen zakelijke rekening verstrekken aan eiser ten behoeve van de coffeeshop, omdat dit onacceptabele risico’s mee zou brengen. Volgens de voorzieningenrechter zijn er onvoldoende andere aanwijzingen dat de coffeeshop een integriteitsrisico mee brengt – afgezien van de achterdeurproblematiek, die inherent is aan coffeeshops. Dit aspect alleen kan niet tot weigering van de bankrelatie leiden, aldus de voorzieningenrechter. Bij iedere verlenging van de exploitatievergunning vindt een Bibob-toets ten aanzien van strafrechtelijke handelen plaats. Deze toets is steeds positief uitgevallen en aan de coffeeshop is steeds opnieuw een vergunning verleend. Ook is onbetwist dat de coffeeshop voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden die de gemeente haar oplegt, zoals het plaatsen van camera’s. Daarnaast is in het onderzoek van de registeraccountant niet van onregelmatigheden gebleken.

ING heeft verder aangevoerd dat het vertrouwen ontbreekt dat noodzakelijk is voor het aangaan van een bancaire relatie. Daartoe heeft ING gesteld dat eiser zijn privérekening op structurele basis heeft gebruikt voor zakelijke transacties van de coffeeshop. Eiser heeft verklaard dat hij geen andere keuze had dan het gebruiken van zijn privérekening voor de storting van contante gelden en voor betalingen voor de coffeeshop, omdat hem stelselmatig een zakelijke rekening was geweigerd. De voorzieningenrechter gaat hierin mee: Er is geen reden om aan te nemen dat hij hiermee zou doorgaan, als hij zou beschikken over een zakelijke rekening.

Tenslotte heeft eiser heeft gesteld dat zijn belang daarin is gelegen dat hij bij andere banken niet terecht kan, omdat ook die weigeren een zakelijke rekening voor de coffeeshop te verstrekken. Volgens de voorzieningenrechter heeft eiser voldoende aannemelijk gemaakt dat hij geen mogelijkheid heeft om met een andere bank een bankrelatie aan te gaan. De voorzieningenrechter concludeert dan ook dat niet zeker is dat eiser verstoken blijft van deelname aan het betalingsverkeer door de afwijzing van ING. De vordering van eiser wordt dan ook afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant