Uitspraak: Consument stelt dat de bank in strijd met de voorwaarden zijn kredietlimiet heeft verlaagd

Consument heeft in 2014 een doorlopend krediet op zijn betaalrekening bij de bank afgesloten. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de bank van toepassing. In deze algemene voorwaarden is opgenomen dat de bank de kredietlimiet mag verlagen en als zij dit doet zij de klant hierover zo snel als mogelijk zal informeren. Daarnaast is opgenomen dat de bank de voorwaarden mag wijzigen wanneer zij de klant hierover minimaal twee maanden voorafgaand aan die wijziging informeert.

De bank heeft op 28 oktober 2015 aangekondigd de voorwaarden van het doorlopende krediet te wijzigen. In de nieuwe Algemene voorwaarden staat opgenomen dat het inkomen dat maandelijks op de rekening wordt bijgeschreven minimaal gelijk moet zijn aan de kredietlimiet die is overeengekomen. Als het inkomen dat op de rekening wordt bijgeschreven minder is, dan kan de bank de kredietlimiet verlagen.

Op 3 november 2020 heeft de bank Consument bericht dat zij heeft gezien dat de afgelopen drie maanden niet voldoende inkomen op de rekening is bijgeschreven om de kredietlimiet van € 2.268,- te kunnen aanhouden. Er is wel genoeg bijgeschreven voor een kredietlimiet van € 500,- en daarom zal de bank per 2 januari 2021 de kredietlimiet van Consument verlagen naar € 500,-.

De klacht

Consument heeft zich beklaagd over het besluit van de bank om zijn kredietlimiet te verlagen naar € 500,-. Daarnaast heeft Consument het gevoel dat de bank hem niet serieus neemt, hem aan het pesten is en jegens hem discrimineert.

De beoordeling

Aan de commissie ligt de vraag voor of de bank bevoegd was om de kredietlimiet op de betaalrekening van Consument te verlagen van € 2.268,- naar € 500,-.

In dit geval is niet gebleken is naar het oordeel van de commissie niet gebleken dat sprake is van een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar gevoerd beleid ten aanzien van de kredietlimiet op de betaalrekening van Consument. De bank heeft toegelicht dat dat zij ervoor wil zorgen dat de producten die de klant heeft afgesloten te allen tijde passend zijn en blijven.

De bank heeft ten aanzien van de klacht van Consument over de bejegening, aangegeven het vervelend te vinden dat Consument de dienstverlening van de bank zo heeft ervaren. Zij betwist echter dat zij de consument onjuist heeft behandeld. De commissie oordeelt dat uit het dossier niet kan worden geconcludeerd dat de bank de consument op een onheuse manier heeft behandeld of dat er sprake is van enige discriminatie.

De commissie wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant