Uitspraak: Eiseres heeft onvoldoende onderbouwd waarom ABN AMRO haar zorgplicht heeft geschonden bij aanbieden van renteswap

Eiseres is in 1993 opgericht, ABN AMRO heeft de bedrijfsfinanciering verzorgd. De bank leende eiseres € 408.402,19 uit. Op 1 juli van 2007 heeft eiseres een kredietovereenkomst gesloten met ABN AMRO waarbij het verleende krediet is omgezet in een 9-jarige Euribor-lening. Ter afdekking van het risico van rentestijging hebben partijen een renteswapovereenkomst gesloten met dezelfde looptijd en hoofdsom als de Euribor-lening. De renteswap bestond uit een vaste rente met een renteopslag.

In 2014 is eisers ontbonden, de enig bestuurder van eiseres is vereffenaar van de ontbonden vennootschap. De bestuurder heeft voldaan aan de kwijtingsvoorwaarden, hij is ABN niets meer verschuldigd.

Op 19 december 2016 is het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (hierna: het Herstelkader), vastgesteld. ABN AMRO is een hieraan deelnemende bank. Binnen dit herstelkader dient de bank haar klanten met een renteswap die onder het bereik van het Herstelkader vallen een aanbod te doen tot compensatie.

ABN AMRO bood vooruitlopend op de definitieve uitkomst van de herbeoordeling een voorschot aan aan klanten. De bank laat aan eiseres weten dat zij hier echter geen recht op heeft omdat zij eerder al een financiële tegemoetkoming van 247.203,20 euro heeft ontvangen, in verband met de eerdergenoemde financiering. Deze tegemoetkoming is hoger dan de coulancevergoeding van 25.641,30 euro.

Op 11 oktober 2018 heeft ABN AMRO eiseres bericht over de uitkomst van de herbeoordeling. De totale compensatie bedraagt 28.593,34 euro. Ook dit bedrag is verrekend met de eerder ontvangen tegemoetkoming in verband met de financiering.

Het geschil

Eiseres vordert ABN AMRO te veroordelen tot betaling van 28.593,34 euro, subsidiair een schadevergoeding en meer subsidiar voor recht te verklaren dat ABN AMRO onrechtmatig heeft gehandeld en schadeplichtig is. Eiseres stelt daartoe dat ABN AMRO haar zorgplicht heeft geschonden bij het aanbieden en sluiten van de renteswapovereenkomst in 2007. Volgens eiseres blijkt dit uit het feit dat de bank zelf gesteld heeft in de kwestie gebonden te zijn aan het Herstelkader en dat de bank ook zelf de compensatie ten opzichte van eiseres heeft berekend.

De beoordeling

De rechtbank stelt dat het betoog van eiseres op zichzelf een juiste samenvatting is van de criteria die in de rechtspraak in het algemeen worden gehanteerd in een geschil over de schending van de zorgplicht door een bank. Eiseres heeft verder niets gesteld over de wijze waarop ABN AMRO haar in 2007 heeft geadviseerd dan wel heeft voorgelicht over renteswaps. Eiseres heeft wel betoogd dat zij lagere rentekosten zou hebben gehad als zij geen renteswapovereenkomst zou hebben gesloten in 2007. ABN AMRO heeft daarover onweersproken aangevoerd dat het enige alternatief een vastrentende lening is en dat de kosten daarvan hoger zouden zijn uitgevallen voor eiseres. Het had daarom, volgens de rechtbank, op de weg gelegen van eiseres om haar betoog nader te onderbouwen, dan wel daartoe een concreet bewijsaanbod te doen, bijvoorbeeld met een vergelijking tussen de kosten van een vastrentende lening en de door eiseres gemaakte kosten uit de renteswapovereenkomst. Dit heeft eiseres nagelaten. ABN AMRO heeft verder onweersproken gewezen op haar taak als deelnemende bank aan het Herstelkader om de dossiers van alle daarvoor in aanmerking komende MKB-klanten te onderzoeken en een aanbod te doen ter compensatie. De aangeboden compensatie wordt berekend aan de hand van de verschillende bepalingen uit dat Herstelkader, waaronder de paragraaf waarin geregeld is hoe om te gaan met financiële kwijtscheldingen uit het verleden. Dit heeft ABN AMRO ook gedaan in het dossier voor eiseres. Daaruit volgt niet, zoals ABN AMRO terecht heeft betoogd, dat de bank erkent haar zorgplicht jegens eiseres te hebben geschonden.

De rechtbank wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant