Uitspraak: Het hof beveelt de Volksbank BKR-coderingen te verwijderen

In 2009 heeft verzoeker samen met zijn broer en zijn schoonzus een woning gekocht. Daarvoor hebben zij samen een hypothecaire lening bij de Volksbank afgesloten. Vanaf maart 2010 had verzoeker betalingsachterstanden ten aanzien van de hypothecaire geldlening bij de Volksbank. Partijen hebben in maart 2013 afspraken gemaakt over de wijze van betaling. Vervolgens ontstonden nieuwe achterstanden, waarop de Volksbank is overgegaan tot opeising van de totale schuld van het krediet.

In de jaren daarna zijn diverse afspraken gemaakt tussen de Volksbank en verzoeker met betrekking tot de betalingsachterstanden. Verzoeker heeft gesteld dat eind 2016 een regeling is getroffen met de Volksbank en er vanaf dan geen betalingsachterstanden meer zijn geweest. De Volksbank is van mening dat vanaf eind 2017 geen achterstanden meer bestaan. De BKR coderingen op naam van verzoeker zijn door de Volksbank in het CKI geregistreerd.

Verzoeker heeft op 24 september 2020 een brief ontvangen van ABN AMRO bank met een afwijzing van een hypotheekaanvraag. Op diezelfde datum heeft verzoeker een brief van een hypotheekadviseur ontvangen dat zijn hypotheekaanvragen bij de ABN AMRO Bank en de ING bank zijn afgewezen vanwege een negatieve registratie bij het BKR.

Op 6 november 2020 is de woning verkocht. Met de opbrengst heeft verzoeker de hypothecaire geldlening afgelost en daarnaast heeft hij een netto betaling ontvangen van € 80.865,85. Hij woont momenteel met zijn vriendin in een gehuurde studio.

De rechtbank heeft in eerste aanleg het verzoek van verzoeker om de Volksbank te bevelen de bestaande registraties te verwijderen, afgewezen.

De beoordeling in hoger beroep

Het hof stelt vast dat gegevens omtrent de kredietovereenkomst en daaruit voortvloeiende betalingsachterstanden enige tijd bewaard moeten blijven om voldoende tegemoet te kunnen komen aan de doelstelling van artikel 4:32 en 4:34 Wft de consument te beschermen tegen overkreditering en problematische schulden. Zonder de registratie van achterstanden is het voor kredietaanbieders niet mogelijk om een goede beoordeling te maken van de financiële draagkracht van de consument en de consument te beschermen tegen overkreditering of problematische schulden.

Indien deze BKR coderingen direct na het herstel van de achterstand verwijderd zouden worden heeft een kredietaanbieder onvoldoende informatie om de consument te kunnen beschermen tegen overkreditering.

Het hof stelt dus vast dat een tijdelijke registratie gerechtvaardigd is. De tweede vraag die daaropvolgend ter beoordeling voorligt is of de instandhouding van de BKR coderingen op dit moment nog noodzakelijk is voor de Volksbank om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

De volksbank zal ten aanzien van de noodzakelijkheid een belangenafweging moeten maken indien een betrokkene, zoals verzoeker, vanwege zijn persoonlijke omstandigheden een verzoek indient om de BKR coderingen te verwijderen. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de Volksbank aangegeven een heroverweging te zullen maken over de instandhouding van de BKR coderingen, indien verzoeker een verzoek zou doen met een goede onderbouwing van zijn huidige situatie. Hieruit maakt het hof op dat de Volksbank de instandhouding van deze codering op dit moment niet meer beschouwt als noodzakelijk om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen op grond van de artikelen 4:32 en 4:34 Wft.

De Volksbank heeft naar het oordeel van het hof onvoldoende aangetoond dat de door haar genoemde belangen dwingende gerechtvaardigde gronden opleveren om de BKR coderingen op dit moment nog in stand te houden. Dat verzoeker op dit moment nog bescherming nodig heeft tegen overkreditering, zoals de Volksbank aangeeft, volgt niet uit de feiten, aldus het hof. De belangen van andere kredietaanbieders om te worden beschermd tegen mogelijke financiële risico’s wegen volgens het oordeel van het hof niet op tegen de rechten en vrijheden van verzoeker.

Het hoger beroept slaagt. Het hof beveelt de Volksbank om binnen vijf dagen na datum van betekening de door haar geregistreerde bijzonderheidscoderingen in het CKI van het BKR op naam van verzoeker te verwijderen en verwijderd te houden.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant