Uitspraak: Exploitatie hennepkwekerij niet voldoende bewezen voor opname in Incidentenregister

Eiseres heeft in 2016 een hypotheek afgesloten. Op enig moment heeft ze een tweede appartement gekocht. Op 9 oktober 2018 is ze hier gaan wonen. Op 25 maart 2019 is een hennepkwekerij aangetroffen in het eerste huis van eiseres. De gemeente heeft de hypotheekverstrekker hiervan op de hoogte gesteld. De hypotheekverstrekker heeft hierop de geldlening beëindigd. Eiseres heeft daarop het appartement verkocht en de volledige schuld ingelost. Op 1 juli 2019 laat de kredietverstrekker in een brief aan eiseres weten dat de gegevens van eiseres voor de duur van acht jaar worden opgenomen in het Incidentenregister van de hypotheekverstrekker en het Extern Verwijzingsregister. Op 9 augustus 2019 maakt eiseres hier bezwaar tegen. In reactie op het bezwaar laat de hypotheekverstrekker weten dat de registraties blijven staan, maar dat de duur hiervan wordt verkort tot vier jaar, omdat er geen achterstanden geweest zijn en eiseres heeft meegewerkt aan onderhandse verkoop, waardoor geen restschuld is ontstaan. Eiseres stapt hierop naar de voorzieningenrechter, ze vordert verwijdering van de registratie in het Incidentenregister en het Externe Verwijzingsregister.

Eiseres stelt dat opname in de registers alleen is toegestaan als in voldoende mate vaststaat dat zij hierbij betrokken is geweest. Daarvan is volgens eiseres geen sprake. De niet toegestane verhuur van het appartement en het niet melden van het feit dat zij haar baan heeft opgezegd in de periode voor het passeren van de hypotheekakte, rechtvaardigen de opname in de registers niet volgens eiseres.

De hypotheekverstrekker stelt dat alleen het feit dat er een hennepkwekerij is in een woning waarop een recht van hypotheek rust voldoende is voor opname in het Incidentenregister. Ook de opname in het Externe Verwijzingsregister is volgens de hypotheekverstrekker gerechtvaardigd. De hennepkwekerij was namelijk gevestigd in het appartement van eiseres. Tenzij eiseres het met bewijsstukken kan ontkrachten mag volgens de hypotheekverstrekker worden aangenomen dat eiseres de exploitant van de hennepkwekerij is geweest.

Incidentenregister

De voorzieningenrechter stelt vast dat de registraties betrekking hebben op een drietal incidenten: de exploitatie van een hennepkwekerij, het niet gebruiken van het appartement voor eigen bewoning en het verzwijgen van beëindiging van het dienstverband van eiseres.

Ten aanzien van het exploiteren van een hennepkwekerij oordeelt de voorzieningenrechter als volgt. Het exploiteren van een hennepkwekerij is een strafbaar feit. Om dit in de registers te mogen verwerken moet in voldoende mate vaststaan dat eiseres betrokken is geweest bij het plegen van dat feit. Volgens de voorzieningenrechter is dit onvoldoende gebleken. Het gevolg hiervan is dat dit incident niet in het Incidentenregister opgenomen mag worden.

Wat betreft het niet gebruiken van het appartement voor eigen bewoning en het verzwijgen van de beëindiging van dienstverband stelt de voorzieningenrechter het volgende. Eiseres erkent beide gebeurtenissen. Dit zijn gebeurtenissen waardoor de belangen van de hypotheekverstrekker in het geding kunnen zijn en waarvan opname in het Incidentenregister van een financiële instelling in overeenstemming is met het doel van het Incidentenregister. De vordering van eiseres tot verwijdering van de op deze twee incidenten betrekking hebbende gegevens uit het Incidentenregister wordt afgewezen.

Externe Verwijzingsregister

Ten aanzien van de opname in het Externe Verwijzingsregister overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Er moet zijn voldaan aan het proportionaliteitsbeginsel bij opname in dit register. Het mogelijke nadeel van opname in dit register is dat de aanvraag van eiseres voor een financieel product wordt geweigerd door een financiële instelling die toegang heeft tot dit register. De voorzieningenrechter ken taan dit mogelijke nadeel voor eiseres een zwaarder gewicht toen dan aan het belang van de financiële instellingen bij opname van de persoonsgegevens. Hierin neemt de voorzieningenrechter mee dat de genoemde niet-strafbare gedragingen van geringe ernst zijn en dat de gedragingen van eiseres geen nadeel hebben toegebracht aan de hypotheekverstrekker.

Verwijdering registrate

De registratie in het Incidentenregister met betrekking tot de exploitatie van de hennepkwekerij dient dus verwijderd te worden, daarnaast dienen de opgenomen verwijzingsgegevens in het Externe Verwijzingsregister verwijderd te worden.

Lees hier de hele uitspraak

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een probleem met het rond krijgen van een financiering? Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders. Neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. 

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant