Uitspraak: Rabobank mag particuliere rekeningen sluiten nadat zij gebruikt zijn voor storting afvalmunten

In deze zaak staat centraal of Rabobank terecht de rekeningen van B en C heeft gesloten en beperkingen heeft opgelegd aan D en E vanwege het storten van euromunten afkomstig uit afvalrecycling. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat deze acties door Rabobank gerechtvaardigd waren en wijst daarom de vorderingen van bedrijf A en de heren B, C, D en E af.

Aanleiding

Bedrijf A heeft een grote hoeveelheid euromunten uit China geïmporteerd. Deze munten zijn afkomstig uit afvalrecycling. A wil dit geld storten op een rekening bij Rabobank, maar vindt de kosten hiervoor te hoog. Het bedrijf benadert daarom de heren B, C, D en E en vraagt hen geld te storten op hun particuliere bankrekeningen en dit over te maken naar de rekening van A. Hiervoor krijgen zij een vergoeding. In korte tijd worden door B, C, D en E grote hoeveelheden 10, 20 en 50 eurocent munten gestort bij verschillende Rabobank filialen. Deze munten blijken telkens afkomstig te zijn van bedrijf A. Rabobank is het niet eens met de manier waarop de heren gebruik maken van hun particuliere betaalrekening. Eind november 2017 zegt Rabobank de bancaire relatie met B en C op. Verder legt Rabobank mondeling een verbod op aan D en E om nog verdere contante stortingen te doen.

Vordering tot heropenen rekeningen en opheffen blokkades wordt afgewezen

De heren stappen naar de rechter en vorderen in kort geding dat Rabobank de rekeningen heropent dan wel de blokkades opheft. Daarnaast vorderen bedrijf A en de heren B, C, D en E dat Rabobank geen negatieve uitlatingen doet over de activiteiten van bedrijf A.
De voorzieningenrechter wijst in kort geding alle vorderingen af. Bedrijf A en de heren gaan in hoger beroep.

Rabobank wil niet geassocieerd worden met handel in afvalmunten

In hoger beroep verweert Rabobank zich meer uitgebreid tegen de vordering van bedrijf A en de heren B, C, D en E. Rabobank wil, gelet op het standpunt van de wetgever en de Nederlandsche Bank, niet met de handel van ‘afvalmunten’ geassocieerd worden. De herkomst van deze munten is onduidelijk en daarom vormt de handel daarin volgens de bank een integriteitsrisico. Ook voert de bank nog aan dat de particuliere betaalrekeningen in dit geval voor zakelijke doeleinden gebruikt werden en dat zij daarom de overeenkomst mocht opzeggen.

Stortingen vormen integriteitsrisico voor Rabobank

Bedrijf A en de heren B, C, D en E stellen dat er geen sprake is geweest van een integriteitsrisico. Bedrijf A heeft volledige openheid van zaken gegeven waaruit blijkt dat de munten geen illegale herkomst hebben. Daarnaast voert zij aan dat zowel de Nederlandsche Bank als de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat de handel in munten die afkomstig zijn uit de afvalverwerking legaal is. De door Rabobank gestelde schade zou dus niet aanwezig zijn.
Gezien de omvang van het aantal munten dat gestort werd, was er voor Rabobank voldoende aanleiding om de situatie aan te merken als een integriteitsrisico, zo oordeelt het hof.

Rekeningen mogen worden gesloten vanwege oneigenlijk gebruik

Het hof moet in deze zaak beoordelen of Rabobank op correcte wijze heeft gehandeld door verschillende rekeningen te sluiten. Het hof stelt in de eerste plaats vast dat op het gebruik van de particuliere betaalrekeningen de Algemene Bankvoorwaarden van toepassing zijn. Uit deze voorwaarden blijkt dat een particulier zijn rekening niet mag gebruiken voor zakelijke doeleinden. Wanneer een rekening wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor deze niet is bedoeld, mag de bank de relatie met die gebruiker opzeggen.

Verder overweegt het hof dat de mogelijkheid die Rabobank biedt om contant geld te storten niet bedoeld is om structureel grote bedragen giraal te maken. Ook heeft Rabobank voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een risico loopt dat de munten niet worden geaccepteerd door de Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank mag opzettelijk beschadigde euromunten, zoals bij de afvalmunten het geval is, weigeren. Gelet op de bevoegdheden die Rabobank heeft op grond van de Algemene Bankvoorwaarden en de wijze waarop de particuliere betaalrekeningen zijn gebruikt, komt het hof tot het oordeel dat Rabobank de rekeningen van B en C mocht sluiten en beperkingen mocht opleggen aan D en E.

Daarbij merkt het hof op dat de beperkingen die zijn opgelegd aan D en E enkel zien op het storten van contant geld waardoor zij verder de rekeningen volledig kunnen blijven gebruiken. Voorts stelt het hof dat de heren B en C ook nog rekeningen hadden bij andere banken waardoor met de opzegging van de betaalrekeningen door Rabobank aan hen niet de toegang tot het girale betalingsverkeer werd geweigerd. De vorderingen van bedrijf A en de heren B, C, D en E worden daarmee door het hof afgewezen.

Lees de volledige uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Financieel Recht Advocaten

Heeft de bank ook de relatie met u of uw onderneming opgezegd? Of dreigt zij dat te doen? Of schendt uw bank op andere wijze haar zorgplicht? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben jarenlange ervaring met procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant