Nieuws: ING opzegging relatie door schending Wwft: Is het terecht?

De recente opzegging van klantrelaties door ING wegens vermeende schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft veel stof doen opwaaien. Hoewel ING aanvankelijk tekort schoot in de controle op naleving van de Wwft, lijkt de bank nu het andere uiterste te hanteren. De rechtbank Amsterdam heeft echter geoordeeld dat ING te ver doorschiet in haar controlemaatregelen en dat de opzegging van de bankrelatie in sommige gevallen onaanvaardbaar is.

Opzegging bankrelatie in het kader van de Wwft is niet altijd geoorloofd

Als financiële instelling is ING wettelijk verplicht om maatregelen te nemen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Dit houdt in dat ING de transacties van haar klanten moet monitoren en verifiëren, evenals een cliëntenonderzoek uitvoeren. Indien de bank niet kan voldoen aan deze verplichtingen, dient zij de zakelijke relatie met de klant te beëindigen.

De rechtbank Amsterdam oordeelt echter dat ING soms te ver gaat in haar controle op de Wwft. In een specifieke zaak, Yin Yang c.s. tegen ING, heeft de rechtbank geoordeeld dat de opzegging van de bankrelatie en overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was, omdat Yin Yang voldoende maatregelen had getroffen om aan de Wwft te voldoen.

Belangenafweging en ongedaanmaking door de rechter

Volgens de rechtbank moet er een belangenafweging plaatsvinden tussen de zorgplicht van de bank jegens haar klant en het belang van de bank om te voldoen aan de financiële toezichtwetgeving. Indien er geen reëel risico bestaat op reputatie- en integriteitsrisico’s en de klant adequate maatregelen heeft genomen, kan de beëindiging van de bankrelatie door ING onaanvaardbaar zijn.

De rechtbank benadrukt dat De Nederlandsche Bank (DNB) wel verscherpte controle voorschrijft bij een verhoogd risico, maar geen categorale uitsluiting wil doorvoeren. Daarom was de opzegging van ING in dit geval volgens de rechtbank onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u te maken met een opzegging van uw bankrelatie? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om u juridisch advies en bijstand te bieden.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant