Nieuws: Ongebruikelijke transacties melden

Verschillende sectoren zijn verplicht door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om ongebruikelijke transacties van klanten te melden bij de FIU. Dit om het financiële stelsel te beschermen tegen crimineel geld.

Ongebruikelijke transactie

Elke actie die door een Wwft-plichtige entiteit ter attentie van een klant wordt ondernomen, wordt beschouwd als een transactie. Deze transacties hoeven dan ook niet bij of via de door de Wwft gedekte instellingen te geschieden. De uitgevoerde transacties worden vergeleken met klanttypes en -doelstellingen om te bepalen of het afwijkende transacties zijn.

Een transactie wordt als ongebruikelijk gezien als deze voldoet aan één van de indicatoren uit de Wwft. Er zijn objectieve en subjectieve indicatoren. Objectieve indicaties moeten altijd worden gemeld ongeacht de context. Subjectieve indicatoren zijn transacties waarbij er vermoedens zijn dat de transactie betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering.

Indicatoren

Voorbeelden van objectieve indicatoren zijn:

 • Contante transacties met een waarde van € 10.000 of meer waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt;
 • Een contante storting voor een bedrag van € 10.000 of meer ten gunste van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).
 • Het gebruik van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000 of meer.
 • Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling overlaat aan een andere instelling op welke de meldingsplicht van toepassing is.

Subjectieve indicatoren zijn vermoedens dat de transactie mogelijk verband houdt met criminele activiteiten. Een medewerker van de instelling mag gebruik maken van zijn of haar onderbuikgevoel om vast te stellen dat de transactie ongebruikelijk is.

Ongebruikelijke transacties melden

Organisaties die onder de Wwft vallen, zijn wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties die zijn gedaan of zullen plaatsvinden direct nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, aan de FIU-NL te melden. Elke medewerker die een potentieel of voornemen tot het uitvoeren van een ongebruikelijke transactie ontdekt, zal onmiddellijk een functionaris, zoals een compliance officer, op de hoogte stellen.

De melding die de verantwoordelijke functionaris indient bij de FIU-NL moet een aantal kenmerken bevatten, namelijk:

 • De identiteit van de cliënt, de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden en, voor zover mogelijk, de identiteit van degene ten behoeve van wie de transactie wordt uitgevoerd;
 • De aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt en, voor zover mogelijk, van de overige in onderdeel a bedoelde personen;
 • De aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;
 • De omvang en de bestemming en herkomst van de gelden of andere waarden die bij de transactie betrokken zijn;
 • De omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant