Nieuws: Verplichtingen van banken bij uitvoering cliëntenonderzoek

Banken hebben op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de verplichting om als poortwachter te fungeren en ervoor te zorgen dat het financieel stelsel niet wordt gebruikt voor witwassen. Daarom is het verplicht om individueel cliëntenonderzoek uit te voeren en een inschatting te maken van mogelijke witwasrisico’s bij de klant, op basis van een risico-gebaseerde benadering. Het is aan iedere bank zelf om te bepalen hoe zij het cliëntenonderzoek wil invullen, want de wet biedt voldoende mogelijkheid voor maatwerk.

Kritiek DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) constateert dat de risico-gebaseerde aanpak in de praktijk beter kan. De beheersmaatregelen die banken nu nemen staan soms niet in verhouding tot het daadwerkelijke risico op witwassen dat een klant met zich meebrengt. Daarom is er een nieuwe nationale risicoanalyse terrorismefinanciering onderzoekers aan de slag zijn gegaan.

Minister Kaag heeft de onderzoekers gevraagd of het mogelijk is om factoren aan te wijzen of omstandigheden te noemen die maken dat risico’s voor een bepaalde rechtsvorm of binnen een bepaalde rechtsvorm, zoals stichtingen en verenigingen, hoger of lager zijn. Hiermee wil zij banken verder helpen in hun risico-gebaseerde aanpak.

Plan van aanpak witwassen

Daarnaast heeft de Minister het plan van aanpak witwassen opgesteld om de oorzaak van de langere wachttijden, namelijk het cliëntenonderzoek, te adresseren. Als gevolg hiervan verwacht zij dat het verkrijgen van een bankpasje of rekening wordt bespoedigd. De Wwft verplicht banken om individueel onderzoek naar haar cliënten uit te voeren en een inschatting te maken van de risico’s van een klant op witwassen en financieren van terrorisme. Het is aan elke bank zelf om te bepalen hoe zij het cliëntenonderzoek wil invullen; de wet biedt voldoende mogelijkheid voor maatwerk.

Mitigerende maatregelen

Uit de Wwft volgt niet dat een klant geweigerd moet worden op basis van het feit dat het moeite of tijd kost cliëntenonderzoek te doen of een mogelijk witwasrisico te identificeren. Wanneer een bank witwas risico’s identificeert, dient deze in eerste instantie mitigerende maatregelen te nemen. De klant dient pas geweigerd te worden als het witwasrisico niet gemitigeerd kan worden of het onderzoek niet voltooid kan worden.

Er vinden gesprekken plaats tussen de relevante brancheorganisaties, NVB en DNB waarin gezocht wordt naar de stappen die verschillende partijen kunnen zetten in het vergemakkelijken en versnellen van dit proces.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant