Het komt wel is voor dat de bank naar aanleiding van uw banktransacties vragen gaat stellen. Dit doen ze door verplichtingen uit de Wwft. Deze verplichtingen zijn er om de integriteit van het financiële stelsel te beschermen. Wat we zien is dat de banken grove fouten maken als het gaat om deze onderzoeken. Hieronder is alles te lezen over het cliëntenonderzoek, wat meer duidelijkheid zal geven over de verplichtingen en gevolgen van de Wwft.

Wat is een cliëntenonderzoek?

Met het cliëntenonderzoek komt een financiële instelling te weten met wie zij zaken doen. De Wwft schrijft voor dat dit onderzoek moet worden gedaan voordat een in- en/of verkooptransactie of bemiddelingsopdracht wordt uitgevoerd of voordat een zakelijke overeenkomst met een cliënt wordt gesloten en diensten worden geleverd. De financiële instelling moet de identiteitsgegevens van haar cliënten vragen en deze gegevens ook controleren, vastleggen en de komende 5 jaar bewaren.

De financiële instelling voert altijd een cliëntenonderzoek uit. Dit kan een standaard of een verscherpt onderzoek zijn. Hoe het cliëntenonderzoek eruit ziet en hoe intensief dat wordt uitgevoerd, wordt afgestemd op het type cliënt, de zakelijke relatie, het financiële product of de transactie en hoe risicogevoelig deze zijn voor witwassen of terrorismefinanciering.

Wat houdt een standaard cliëntenonderzoek in?

Het standaard cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om:

 • de cliënt te identificeren;
 • diens identiteit te verifiëren;
 • de uiteindelijke belanghebbende te identificeren en diens identiteit te verifiëren;
 • doel en beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen;
 • de zakelijke relatie en zijn transacties te monitoren, eventueel onderzoek naar de bron van de middelen die bij de relatie of de transactie gebruikt worden;
 • vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en deze persoon te identificeren en diens identiteit te verifiëren.
U bent verplicht om antwoord te geven op de vragen die worden gesteld door de instelling. Als u dit niet doet kan dit gevolgen hebben voor uw zakelijke relatie. Hieronder leest u dat de bank in haar Algemene Voorwaarden het recht heeft om de bancaire relatie stop te zetten als niet wordt voldaan aan de verplichtingen van het cliëntenonderzoek.

Wat houdt een verscherpt cliëntenonderzoek in?

Een verscherpt cliëntenonderzoek dient te worden verricht indien een zakelijke relatie of transactie naar haar aard een hoger risico vertegenwoordigt. De wetgever heeft in de Wwft (art. 8) de volgende gevallen genoemd waarin altijd sprake is van een hoger risico:

 • het betreft een zakelijke relatie of transactie met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.
 • de cliënt – of de UBO van de cliënt – is woonachtig of gevestigd, dan wel heeft zijn zetel, in een staat die door de Europese Commissie is aangewezen als een hoog risico-staat.
 • de cliënt – of de UBO van de cliënt – is een politically-exposed person (PEP). Het begrip PEP beperkt zich niet langer tot buitenlandse PEP’s: ook binnenlandse PEP’s vallen nu onder dit begrip.
 • In het geval van een correspondent relatie. Onder correspondent relaties worden betrekkingen tussen instellingen onderling beschouwd die zijn aangegaan voor bijvoorbeeld diensten als contantenbeheer, geldovermakingen, transitrekeningen, valutawisseldiensten, en effectentransacties.

Welke gegevens kunnen worden gevraagd bij een cliëntenonderzoek?

Uw identiteitsbewijs

Door uw identiteitsbewijs weet de financiële instelling dat u de persoon bent met wie zij zaken doen. De instellingen mogen zelf beslissen welk identiteitsbewijs zij vragen. Bijvoorbeeld alleen een paspoort en niet een rijbewijs. Of meer dan alleen een identiteitsbewijs. Instellingen zijn wettelijk verplicht om zorgvuldig met uw informatie om te gaan. Ook mogen zij de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.

Uitleg over ongebruikelijk transacties

De financiële instelling kan u vragen waar uw geld vandaan komt, of waarvoor u het gaat gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een groot bedrag dat op uw rekening gestort krijgt terwijl dat niet gebruikelijk is voor u. Vragen van uw instelling kunnen erg direct overkomen en gevoelig liggen. Maar door deze vragen te stellen voldoet uw instelling aan de plicht om ongebruikelijke transacties te onderzoeken.

Een instelling mag meerdere keren om gegevens vragen. Bijvoorbeeld om deze actueel te houden. Of om het cliëntenonderzoek te kunnen uitvoeren. De instelling mag zelf inschatten welke maatregelen daarvoor redelijk zijn.

Wat zijn de gevolgen van een cliëntenonderzoek?

Het kan zo zijn dat de bank bij een cliëntenonderzoek vindt dat u niet volledige openheid van zaken heeft gegeven. Ze merken het onderzoek dan aan als niet afgerond. Dit kan nadelige gevolgen hebben. De bank kan hierdoor de bancaire relatie opzeggen voor al uw rekeningen onder het mom van niet voldoen aan de eisen in haar Algemene Bankvoorwaarden.

Ook kunnen uw persoonsgegevens worden geregistreerd bij interne en externe verwijzingsregister, wat toekomstige bankzaken kan belemmeren.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben meer dan 10 jaar ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wij helpen u graag

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant