Uitspraak: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigt onterechte registraties in EVR

Op 5 maart 2024 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een belangrijke uitspraak gedaan in hoger beroep, waarin het hof oordeelde dat Defam B.V. ten onrechte persoonsgegevens van [appellant1] en [appellant2] had geregistreerd in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Deze registraties waren in strijd met de geldende privacyregels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het hof besliste dat Defam aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade.

Verloop van de procedure

De zaak begon bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, onder zaaknummer 529285. [appellanten] hadden een verklaring voor recht gevorderd dat Defam aansprakelijk was voor schade wegens onrechtmatige registratie van hun persoonsgegevens in het EVR. De rechtbank wees deze vorderingen af, waarna [appellanten] hoger beroep instelden bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Onrechtmatige registratie

Op 18 mei 2017 ontving Defam een kredietaanvraag voor een persoonlijke lening van €45.500,- via de Nederlandse Kredietmaatschappij (DNK). De aanvraag bevatte persoonsgegevens van [appellant1] en [appellant2], waaronder e-mailadressen, geboortedata en adresgegevens. Defam startte een onderzoek naar de aanvraag wegens vermoedens van onregelmatigheden in de overgelegde stukken, zoals salarisstroken en bankafschriften.

Criteria voor registratie in EVR

Voor rechtmatige opname van persoonsgegevens in het EVR moeten de gedragingen voldoen aan de criteria van artikel 5.2.1 van het Protocol incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PiFi) 2013. Dit houdt in dat de gedragingen een bedreiging moeten vormen voor de financiële belangen van financiële instellingen en dat de betrokkenheid van de betreffende personen voldoende vast moet staan.

Onvoldoende onderzoek naar betrokkenheid

Defam registreerde de persoonsgegevens van [appellanten] op 23 mei 2017 in het EVR. Defam baseerde deze beslissing op onregelmatigheden in de salarisstroken en bankafschriften die via DNK waren ontvangen. De ING-bank bevestigde dat de salarisbijschrijvingen op deze bankafschriften niet correct waren, omdat de enige inkomsten op de betreffende rekening afkomstig waren van het UWV.

Beoordeling door het hof

Het hof oordeelde dat Defam onvoldoende had onderzocht of [de echtgenoot] daadwerkelijk betrokken was bij de vervalste documenten. Zijn naam stond alleen als “partner” op de aanvraag en zijn e-mailadres was niet gebruikt bij de aanvraag. Er was geen bewijs dat hij betrokken was bij het indienen van de vervalste documenten, en Defam had nagelaten nader onderzoek te doen naar zijn betrokkenheid.

Registratie van [de betrokkene] onterecht

Hoewel [de betrokkene] op het aanvraagformulier stond vermeld als aanvrager, had Defam ook zijn betrokkenheid onvoldoende onderzocht. Defam baseerde haar besluit op vermoedens zonder concrete bewijzen en had geen nader onderzoek gedaan naar de herkomst van de vervalste documenten. Het hof vond dat Defam onvoldoende had onderbouwd dat [de betrokkene] verantwoordelijk was voor de fraude.

Schending van privacyregels

Het hof oordeelde dat de registraties van [appellanten] in het EVR onrechtmatig waren en in strijd met de Wbp en AVG. Defam had niet voldaan aan de vereisten van het PiFi 2013, omdat de betrokkenheid van [appellanten] niet voldoende vaststond.

Schadevergoeding

Het hof verklaarde dat Defam aansprakelijk is voor de schade die [appellanten] hebben geleden als gevolg van de onterechte registraties. De exacte schadevergoeding zal in een aparte schadestaatprocedure worden vastgesteld. Het hof achtte het aannemelijk dat [appellanten] schade hadden geleden, aangezien zij door de registraties geen financiering meer konden verkrijgen.

Beslissing van het hof

Het gerechtshof vernietigde het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland en verklaarde voor recht dat Defam de privacyregels had geschonden door onterecht persoonsgegevens van [appellanten] te registreren en te handhaven in het EVR. Defam werd veroordeeld tot betaling van de proceskosten in zowel de eerste aanleg als in hoger beroep.

Financieel Recht Advocaten

Bent u zelf geconfronteerd met onterechte registraties door banken, leningen of kredietverleners? Financieel Recht Advocaten staat klaar om u bij te staan in juridische kwesties. Neem contact op met Financieel Recht Advocaten om uw situatie te bespreken en uw rechten te beschermen.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant