Uitspraak: RNHB verliest rechtszaak over opzegging geldleningsovereenkomsten

Recentelijk heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat RNHB onrechtmatig handelde door alle geldleningsovereenkomsten met de familie [achternaam] op te zeggen. Deze uitspraak benadrukt het belang van juridische bescherming bij conflicten met banken of hypotheekverstrekkers.

Achtergrond van de zaak

In deze zaak had de besloten vennootschap RNHB B.V. alle lopende leningen van de familie [achternaam] tegen 31 december 2023 opgezegd. RNHB baseerde deze opzegging op een periodiek klantenonderzoek dat naar verluidt ongunstig was. De totale waarde van deze leningen bedroeg minstens €7.500.000 en was bedoeld voor de financiering van onroerende zaken. De familie [achternaam] bestreed deze opzegging en startte een rechtszaak.

Misbruik van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

RNHB beriep zich op de Wwft, stellende dat de opzegging noodzakelijk was vanwege ongunstige onderzoeksresultaten. Volgens de rechtbank moest RNHB echter per leningnemer of samenstelling van leningnemers beoordelen of er redenen waren om de betreffende overeenkomsten op te zeggen. Dit heeft RNHB niet gedaan, wat een belangrijke reden was waarom de opzegging geen stand hield.

Geen onderscheid tussen leningnemers

RNHB had de opzegging van de geldleningsovereenkomsten onvoldoende gemotiveerd. De rechtbank oordeelde dat RNHB ten onrechte alle overeenkomsten als één geheel had behandeld, zonder onderscheid te maken tussen de verschillende combinaties van leningnemers. Dit was in strijd met de Wwft en de contractuele voorwaarden.

Gevolgen van ABC(D)-transacties

RNHB stelde dat de betrokkenheid van de familie [achternaam] bij ABC(D)-transacties een reden was voor opzegging. Deze transacties worden vaak geassocieerd met fraude en witwassen. De rechtbank oordeelde echter dat RNHB deze transacties eerder had goedgekeurd en dat er geen voldoende bewijs was dat deze transacties risicovol waren.

Actief in auto- en telecomsector

RNHB voerde aan dat de activiteiten van de familie [achternaam] in de auto- en telecomsector, die als risicovol worden beschouwd, een reden waren voor opzegging. De rechtbank verwierp dit argument, aangezien deze activiteiten los stonden van de geldleningsovereenkomsten en geen directe aanleiding gaven voor opzegging.

Niet kunnen afronden van klantenonderzoek

RNHB stelde dat zij haar klantenonderzoek niet kon voltooien vanwege onvoldoende medewerking van de familie [achternaam]. De rechtbank oordeelde echter dat RNHB onvoldoende had aangetoond dat zij het onderzoek niet kon uitvoeren. De familie [achternaam] had in de jaren voor de opzegging altijd meegewerkt aan het onderzoek.

Conclusie

De rechtbank concludeerde dat RNHB de geldleningsovereenkomsten niet rechtsgeldig had opgezegd. De overeenkomsten blijven van kracht tot de overeengekomen expiratiedata, tenzij uit toekomstig onderzoek nieuwe feiten of omstandigheden blijken die opzegging rechtvaardigen. RNHB werd veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u problemen met banken, leningen of hypotheekverstrekkers? Neem contact op met Financieel Recht Advocaten. Wij helpen u graag uw rechten te beschermen en geschillen op te lossen.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant