Uitspraak: SRLEV weigert uitkering wegens onvoltooid cliëntenonderzoek

SRLEV N.V. weigert de uitkering uit de door A afgesloten verzekering te voldoen, omdat A zijn identiteit niet kan verifiëren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiële criminaliteit (Wwft). De rechtbank oordeelt dat de verzekering een levensverzekering is en SRLEV daarom verplicht is cliëntenonderzoek te doen voordat zij tot uitkering overgaat. SRLEV mag de uitkering opschorten totdat zij aan haar verplichtingen uit de Wwft heeft kunnen voldoen.

Aanleiding

A heeft in 1991 een verzekering afgesloten met (de rechtsvoorganger van) SRLEV N.V. De verzekerde som is een bedrag van (omgerekend) € 31.765 en een aandeel in de winst van SRLEV. Deze som is betaalbaar bij het overlijden van A op het moment van overlijden en bij het in leven zijn van A op 1 mei 2021. Op 26 april 2021 verzoekt A SRLEV om op 1 mei 2021 over te gaan tot uitkering. SRLEV verzoekt A om een kopie van een legitimatiebewijs en een recent bankafschrift. A weigert dat te verstrekken en sommeert SRLEV om over te gaan tot betaling. SRLEV geeft aan dat zij bij het uitkeren van een verzekering verplicht zijn de begunstigde te identificeren op grond van de Wwft.

Oordeel rechtbank

De rechtbank beoordeelt of de verzekering een levensverzekering is. De rechtbank komt tot de conclusie dat het een levensverzekering is. Vervolgens zet de rechtbank de verplichtingen van SRLEV onder de Wwft uiteen. SRLEV is verplicht om voordat zij overgaat tot uitkering de identiteit van A te verifiëren en de juiste gegevens vast te leggen en op te slaan. Dit kan door middel van een kopie van een geldig paspoort, of door de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan de identiteit is geverifieerd.

A verzet zich tegen toezending van een kopie van zijn paspoort en stelt dat SRLEV niet bevoegd is pas tot uitkering over te gaan nadat zij aan haar identificatie- en verificatie verplichtingen heeft voldaan. De rechtbank oordeelt echter dat SRLEV bevoegd is om de uitkering op te schorten totdat zij heeft kunnen voldoen aan de identificatie- en verificatie verplichtingen op grond van de Wwft. Daarom wordt de vordering van A afgewezen. De rechtbank merkt nog wel op dat partijen zich jegens elkaar dienen te gedragen naar de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant