Uitspraak: Hoge boete voor bank wegens te late melding van ongebruikelijke transactie

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel. Een van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft is het melden van ongebruikelijke transacties. In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld over de gevolgen van het niet-tijdig melden van ongebruikelijke transacties door een financiële instelling. In dit artikel bespreken we de aanleiding van de boete, het verweer en de uiteindelijke beslissing van de rechter.

Vermeende nalatigheid bij het melden van ongebruikelijke transacties

In deze zaak werd een financiële instelling ervan beschuldigd niet tijdig melding te hebben gemaakt van ongebruikelijke transacties. De toezichthouder stelde dat de financiële instelling hiermee haar verplichtingen uit hoofde van de Wwft niet was nagekomen en legde een boete op.

De kern van het geschil: Wanneer is een melding ’tijdig’?

De financiële instelling was het niet eens met de opgelegde boete en voerde aan dat de melding wel degelijk tijdig was gedaan. De discussie spitste zich toe op de vraag wat als ’tijdig’ moet worden beschouwd. Volgens de toezichthouder had de melding onmiddellijk na het constateren van de ongebruikelijke transactie moeten plaatsvinden, terwijl de financiële instelling stelde dat zij hiervoor een redelijke termijn had genomen.

Het verweer van de financiële instelling: Noodzaak van intern onderzoek

De financiële instelling voerde aan dat zij, voordat zij de melding deed, eerst intern onderzoek had moeten doen naar de ongebruikelijke transactie. Dit interne onderzoek was noodzakelijk om te bepalen of er daadwerkelijk sprake was van een ongebruikelijke transactie en om te voorkomen dat er onnodig meldingen werden gedaan bij de toezichthouder. De financiële instelling stelde dat de tijd die zij hiervoor had genomen redelijk was, gezien de complexiteit van de zaak.

De beslissing van de rechter: Het belang van een tijdige melding

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde dat de financiële instelling inderdaad verplicht was om intern onderzoek te doen naar de ongebruikelijke transactie. Echter, het Hof was van mening dat de termijn die de financiële instelling hiervoor had genomen, te lang was. De rechter benadrukte het belang van een tijdige melding van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft en oordeelde dat de boete rechtvaardig was op grond van het niet-tijdig melden van de ongebruikelijke transactie.

De impact van de uitspraak: Het belang van strikte naleving van de Wwft

Deze uitspraak onderstreept het belang van strikte naleving van de Wwft door financiële instellingen. Hoewel intern onderzoek naar ongebruikelijke transacties noodzakelijk kan zijn, dient dit zo snel mogelijk te worden uitgevoerd om te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de Wwft. Het niet-tijdig melden van ongebruikelijke transacties kan leiden tot aanzienlijke boetes en reputatieschade voor de betrokken instelling.

Lessen uit de uitspraak: Aandachtspunten voor financiële instellingen

De uitspraak biedt belangrijke aandachtspunten voor financiële instellingen om te waarborgen dat zij voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. Ten eerste is het van belang om een adequaat systeem te hebben voor het monitoren van transacties en het tijdig signaleren van ongebruikelijke transacties. Ten tweede dienen financiële instellingen over de juiste procedures en interne controles te beschikken om intern onderzoek naar ongebruikelijke transacties snel en efficiënt uit te voeren. Tot slot is het cruciaal om tijdig melding te maken van ongebruikelijke transacties bij de toezichthouder, zodra het interne onderzoek is afgerond.

Deze uitspraak benadrukt de verantwoordelijkheid van financiële instellingen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het naleven van de Wwft is niet alleen een wettelijke verplichting, maar draagt ook bij aan het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel. Financiële instellingen dienen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden en te zorgen voor een effectieve en tijdige melding van ongebruikelijke transacties.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant