Uitspraak: Ontslag op staande voet rechtsgeldig na ongeoorloofde nevenactiviteiten [eigen zaak]

In deze blog bespreken we een recente uitspraak waarin de rechter oordeelde dat ontslag op staande voet terecht is na ontdekking van verboden nevenwerkzaamheden door een werknemer.

Ontdekking van nevenactiviteiten leidt tot ontslag

De rechtbank Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin een werknemer op staande voet werd ontslagen nadat zijn werkgever ontdekte dat hij zich bezighield met ongeoorloofde nevenactiviteiten. De werknemer had een arbeidsovereenkomst waarin expliciet was opgenomen dat hij geen nevenwerkzaamheden mocht verrichten zonder schriftelijke toestemming van de werkgever.

De klacht: Overtreding van arbeidsovereenkomst

De werkgever stelde dat de werknemer de arbeidsovereenkomst had geschonden door nevenwerkzaamheden te verrichten zonder toestemming. Bovendien waren deze nevenactiviteiten concurrerend met de activiteiten van de werkgever. De werkgever vond dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd was gezien de ernst van de overtreding.

Ontkenning van concurrerende activiteiten

De werknemer voerde aan dat hij zich niet bewust was van het feit dat zijn nevenactiviteiten als concurrerend konden worden beschouwd. Hij stelde verder dat hij zijn nevenwerkzaamheden altijd buiten werktijd had verricht en dat deze activiteiten geen negatieve invloed hadden op zijn functioneren bij de werkgever.

Beoordeling door de rechter: Ontslag op staande voet rechtsgeldig

De rechter oordeelde dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig was. De werknemer had de bepalingen in zijn arbeidsovereenkomst geschonden door nevenwerkzaamheden te verrichten zonder toestemming van de werkgever. Bovendien waren deze activiteiten concurrerend met de activiteiten van de werkgever, wat een extra verzwarende factor vormde. De rechter oordeelde dat het belang van de werkgever om het concurrentiebeding te handhaven zwaarder weegt dan het belang van de werknemer om zijn nevenactiviteiten voort te zetten.

Bewustzijn van verplichtingen en risico’s

Deze uitspraak benadrukt het belang voor werknemers om zich bewust te zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit hun arbeidsovereenkomst en de mogelijke risico’s van het overtreden van dergelijke bepalingen. Werkgevers moeten duidelijk communiceren over de voorwaarden en verwachtingen rondom nevenwerkzaamheden en moeten bereid zijn om consequent op te treden bij overtredingen. Het is raadzaam voor zowel werkgevers als werknemers om juridisch advies in te winnen bij twijfels over de reikwijdte en toepassing van dergelijke bepalingen in arbeidsovereenkomsten.

Lessen voor werkgevers en werknemers

Deze zaak biedt enkele belangrijke lessen voor zowel werkgevers als werknemers. Voor werkgevers is het belangrijk om duidelijke en specifieke bepalingen in arbeidsovereenkomsten op te nemen over nevenwerkzaamheden en mogelijke sancties bij overtredingen. Het is ook van belang om werknemers op de hoogte te stellen van deze bepalingen en hen eraan te herinneren wanneer dat nodig is.

Voor werknemers is het essentieel om de inhoud van hun arbeidsovereenkomst goed te begrijpen en zich aan de daarin opgenomen bepalingen te houden. Als een werknemer van plan is om nevenwerkzaamheden te verrichten, is het raadzaam om eerst toestemming te vragen aan de werkgever en na te gaan of deze activiteiten mogelijk in strijd zijn met de belangen van de werkgever.

Tot slot is het voor zowel werkgevers als werknemers belangrijk om open en eerlijk te communiceren over dergelijke kwesties en eventuele misverstanden of conflicten tijdig aan te pakken. Een goede communicatie en wederzijds begrip kunnen veel problemen voorkomen en bijdragen aan een gezonde en productieve arbeidsrelatie.

Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Den Haag.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant