Uitspraak: Ondernemer bestraft voor nalatigheid in Wwft-verplichtingen [eigen zaak]

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een belangrijk juridisch instrument dat financiële instellingen en andere ondernemers verplicht tot het nemen van maatregelen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland heeft enkele belangrijke aspecten van de Wwft onder de aandacht gebracht, die relevant zijn voor ondernemers die onder deze wetgeving vallen. In dit artikel bespreken we de kernpunten van deze uitspraak en de implicaties ervan voor de praktijk.

Aanleiding tot de rechtszaak

De aanleiding voor de rechtszaak was een geschil tussen een financiële instelling en een ondernemer. De financiële instelling had de zakelijke relatie met de ondernemer opgezegd vanwege vermeende overtredingen van de Wwft. De ondernemer vocht deze opzegging aan en stapte naar de rechter.

De klacht van de financiële instelling

De financiële instelling stelde dat de ondernemer niet had voldaan aan zijn verplichtingen uit de Wwft. Deze verplichtingen omvatten onder meer het verrichten van een cliëntenonderzoek, het identificeren van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) en het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU). De financiële instelling was van mening dat de ondernemer op meerdere punten tekort was geschoten, hetgeen een gegronde reden was om de zakelijke relatie te beëindigen.

Het verweer van de ondernemer

De ondernemer betwistte de aantijgingen en stelde dat hij wel degelijk had voldaan aan zijn Wwft-verplichtingen. Hij voerde aan dat hij een cliëntenonderzoek had uitgevoerd, de identiteit van de UBO’s had geverifieerd en, waar nodig, ongebruikelijke transacties had gemeld bij de FIU. De ondernemer betoogde dat de financiële instelling onvoldoende gronden had om de zakelijke relatie eenzijdig op te zeggen.

De beoordeling van de rechter

De rechter beoordeelde zorgvuldig het handelen van zowel de financiële instelling als de ondernemer met betrekking tot de Wwft-verplichtingen. Uit de feiten bleek dat de ondernemer weliswaar enige inspanningen had verricht om aan de Wwft te voldoen, maar dat er desondanks tekortkomingen waren. Zo was het cliëntenonderzoek niet volledig uitgevoerd, en was er onvoldoende aandacht voor het monitoren en melden van ongebruikelijke transacties.

De beslissing van de rechter

Op basis van de beoordeling oordeelde de rechter dat de financiële instelling gerechtvaardigd was in het opzeggen van de zakelijke relatie met de ondernemer. De rechter benadrukte het belang van het naleven van de Wwft-verplichtingen en gaf aan dat ondernemers die niet voldoen aan deze verplichtingen, het risico lopen op beëindiging van de zakelijke relatie met financiële instellingen.

Belangrijke lessen uit deze uitspraak

Deze uitspraak onderstreept het belang van het naleven van de Wwft-verplichtingen voor ondernemers en financiële instellingen. Het is cruciaal om gedegen cliëntenonderzoeken uit te voeren, de UBO’s te identificeren en ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU. Ondernemers die niet aan deze verplichtingen voldoen, kunnen niet alleen te maken krijgen met beëindiging van zakelijke relaties, maar ook met juridische consequenties en reputatieschade.

Conclusie

De uitspraak van de Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2023:784) biedt een helder inzicht in de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft en de gevolgen van het niet naleven van deze verplichtingen. Ondernemers en financiële instellingen dienen zich bewust te zijn van de eisen die de Wwft stelt en ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming handelen met deze wetgeving. Zo kunnen zij mogelijke geschillen en negatieve gevolgen voor hun bedrijfsvoering voorkomen.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant