De financiële regelgeving wordt steeds strenger en daarom nemen banken steeds verregaande maatregelen om de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) na te leven. Als gevolg hiervan sturen banken hun klanten een vragenlijst om verdachte transacties toe te lichten.

Maar wat als de bank de toelichting die de klant verstrekt niet adequaat vindt? Het kan zo ver komen dat de bankrelatie wordt beëindigd. Dit heeft voor de klant verstrekkende gevolgen en kan zelfs leiden tot het niet meer kunnen openen van een rekening bij een andere bank. Maar hoe voorkom je dat je bank jouw rekening opzegt?

In dit artikel wordt ingegaan op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft en de consequenties van verdachte transacties. Tevens wordt er ingegaan op de verhouding met het recht op privacy en welke gegevens je wel en niet moet verstrekken.


Verplichtingen uit de Wwft

Banken staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en geven invulling aan hun verplichtingen door verdachte transacties te herkennen en deze te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU). Om te voorkomen dat er financiële criminaliteit en fraude plaatsvindt, zoals witwassen en terrorismefinanciering, sturen banken hun klanten vragenlijsten. Hiermee wordt de klant gevraagd de door de bank aangemerkte verdachte transacties toe te lichten.

Een voorbeeld van een verdachte transactie is wanneer bij een klant opeens ongebruikelijk grote sommen geld worden gestort waarvan de oorsprong onbekend is. Als de bank de uitleg van haar klant ten aanzien van deze transacties als niet-plausibel aanmerkt en daar consequenties aan verbindt, leidt dit tot maatschappelijk gezien onaanvaardbare situaties.


Verhouding met het recht op privacy

De bank stelt haar klanten vragen over transacties, waarvan de herkomst van vermogen niet altijd duidelijk is. Deze vragen kunnen aanleiding geven tot een inbreuk op de privacy van de klant. De bank is niet bevoegd om zonder toestemming lukraak kwetsbare gegevens van klanten in te zien.

Welke gegevens moet je verstrekken?

Wat kan en mag de bank eigenlijk opvragen en ben je überhaupt tot antwoorden verplicht? Het is moeilijk om een algemene regel te stellen met betrekking tot welke informatie banken kunnen en mogen opvragen. Dit hangt af van de situatie waarin de transactie plaatsvindt, evenals de aard van de onderneming waarvoor wordt gevraagd. Hoewel er bepaalde privacywetgevingen bestaan, kan het verplicht stellen van bepaalde antwoorden variëren.

De Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Wet financieel toezicht (Wft) hebben als doelstelling het voorkomen van misbruik van financiële systemen. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken, mag een bank slechts verzoeken om informatie die nodig is om deze doelstellingen te ondersteunen.

Verzoeken die betrekking hebben op transacties of andere zaken die geen relatie hebben met de doelstellingen van de Wwft of Wft, zijn niet rechtmatig. Daarnaast mag de bank ook informatie die irrelevant is, weigeren. Bovendien heeft elke bank de plicht om zorgvuldig te handelen. Mocht een vraag u onnodig of niet rechtmatig voorkomen, dan kunt u dit bij de bank aangeven en dient de bank hierop toelichting te geven.


Conclusie

Klanten worden tegenwoordig steeds vaker verzocht om meer informatie te verstrekken om hun identiteit te verifiëren en financiële criminaliteit tegen te gaan. Dit is niet het doel van de antiwitwaswetgeving en kan de privacy van de klant in gevaar brengen. Het is belangrijk voor klanten om te weten welke vragen ze kunnen verwachten en hoe ze bezwaar kunnen maken tegen hun bank als zij van mening zijn dat ze onnodig veel informatie worden gevraagd. Neem gerust contact op als je hier meer over wilt weten.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant